Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
3317 DA, Dordrecht

Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht

€ 220 v.o.n.

Omschrijving

Algemeen Aan de zuidwestzijde van Dordrecht, naast Rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen) en de verbindingsweg N-3 bevindt zich Businesspark Amstelwijck. Het betreft een modern, jong en stijlvol terrein met circa 70.000 m² direct uitgeefbare grond. In de...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 138805 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download het Document

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 220 v.o.n.
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bouwgrond
Nevenfuncties
  • Kantoorruimte
Bouwvorm Niet van toepassing
Locatie
Adres Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Kantorenpark
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 138805 m²
Kantoor
Oppervlakte 1000 m²
Verdiepingen
  • 1

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Aan de zuidwestzijde van Dordrecht, naast Rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen) en de verbindingsweg N-3 bevindt zich Businesspark Amstelwijck.

Het betreft een modern, jong en stijlvol terrein met circa 70.000 m² direct uitgeefbare grond.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Dordrecht het masterplan herzien en is de plancapaciteit aangepast aan de marktbehoefte, waarna het aantal gebruikers toenam.

Op het park is begin 2018 een mix van diverse gebruikers aanwezig, waaronder een Van der Valk Hotel, en kantoorgebouwen in gebruik bij Engie Services (voorheen Cofely GFD Suez / GTI), Trust Computer Products, Blue Jay Software (voorheen Kewill), Cegelec Fire Solutions (onderdeel van Vinci Energies), De Bruijn Intergips, Alphatron, Tokheim en Exertis Go Connect.

Businesspark Amstelwijck is een goede vestigingslocatie voor bedrijven die op zoek zijn naar kantoorruimte of voor bedrijven met licht productiewerk of die een opslagfunctie nodig hebben naast de ruimte voor hun kantoorfunctie.

De gemeente Dordrecht is eigenaar van percelen bouwgrond op Businesspark Amstelwijck en biedt de volle eigendom van die grond ter verkoop aan voor kantoorgebruikers én bedrijven die zich willen vestigen in het gebied.

Ontwikkelingen op en nabij Businesspark Amstelwijck
In het voorjaar van 2018 is er op de kavel tussen Alphatron en Tokheim aangevangen met de bouw van een duurzaam gebouw voor civiele aannemer Besix Nederland. Het nieuwe kantoor van Besix Nederland omvat circa 1.800 m² kantoorruimte voor circa 80 medewerkers. Besix Nederland verhuist vanuit Barendrecht naar Businesspark Amstelwijck.

In de tweede helft van 2018 start Rijkswaterstaat met het aanpassen van de verbinding N3 op de A-16. Er is nu sprake van een ongelijkvloerse kruising met meerdere sets stoplichten en deze zal worden vervangen voor een kwart klaverblad. Verkeer dat van de N3 richting het zuiden wil, hoeft na aanpassing niet meer te kruisen met tegemoetkomend verkeer vanuit de Hoekse Waard, waardoor de gehele doorstroming verbetert.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummers 117, 371, 710, 1321, 1322, 1324, 1325, 1326, 1337, 1982, 2082, 2100, 2425 en 2426, tezamen groot 13 hectare 88 are en 5 centiare.

Beschikbare bouwkavels
Plot A-4 en A-4: Ca. 5.578 m² bouwgrond - Beschikbaar (K1)
Plot D: Ca. 7.890 m² bouwgrond - Beschikbaar (K1)
Plot E-1: Ca. 2.217 m²* bouwgrond - Beschikbaar (K2)
Plot F: Ca. 12.105 m² bouwgrond - Beschikbaar (K2)
Plot G: Ca. 2.832 m² bouwgrond - Beschikbaar (K2)
Plot H: Ca. 5.019 m² bouwgrond - Beschikbaar (K2)
Plot I-a: Ca. 2.193 m² bouwgrond - Beschikbaar (K2)
Plot J-8: Ca. 1.977 m²* bouwgrond - Beschikbaar (K2)
Plot K: Ca. 18.385 m² bouwgrond - Beschikbaar (K1)

De met een (*) gemarkeerde kaveloppervlakte is exclusief een nader te bepalen deel mandelige weg

Voormelde oppervlakten zijn indicatief en zijn gebaseerd op een verkavelingstekening van de gemeente Dordrecht. Na aankoop zal in eerste instantie een administratieve grens worden toegekend en zal definitieve uitmeting door de dienst van het kadaster en Openbare Registers plaatsvinden.

Bestemmingsplan
Alle nog beschikbare percelen vallen bij de gemeente Dordrecht binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Amstelwijck’, vastgesteld bij Raadsbesluit op 19 april 2011. Op grond van artikel 6 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de bouwplots A, D en K “Kantoor-1”. De voor “Kantoor-1” aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere:
a) kantoren;
b) bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, ontsluitingswegen, parkeren, groen, water,

een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 5.
Op grond van artikel 7 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de overige bouwplots E, F, G, H, I en J “Kantoor-2”. De voor “Kantoor-2” aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere:
a) kantoren;
b) bedrijven;
c) ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk - kinderopvang’; een kinderdagverblijf;
d) bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, ontsluitingswegen, parkeren, groen, water,

een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 5.
Uit de specifieke gebruiksregels van beide enkelbestemmingen valt verder op te maken:
- Bouwwerken dienen te worden gerealiseerd binnen het bouwvlak.
- Toegestaan zijn gebouwen én bouwwerken geen gebouw zijnde;
- De maximale bouwhoogte bedraagt volgens de plankaart 20 meter voor de meeste plots, met uitzondering van de plots E, F en G waar de maximale bouwhoogte 25 meer bedraagt;
- Erfafscheidingen mogen maximaal 2 meer hoog zijn;
- Lichtmasten mogen maximaal 9 meter hoog zijn;
- Vlaggenmasten mogen maximaal 9 meter hoog zijn;
- Antennemasten op of aan een gebouw mogen maximaal 5 meter hoger zijn dan de gebouwhoogte;
- Overige antennemasten mogen maximaal 12 meter zijn;
- Reclamemasten ten behoeve van de naamsaanduiding mogen maximaal 12 meter zijn;
- Overige bouwwerken die geen gebouw zijn, mogen maximaal 4 meter hoog zijn.
- Op plots met enkelbestemming “Kantoor-2” dient minimaal 30% van een vestiging te worden gebruikt als kantoor (daarmee mag maximaal 70% van een vestiging worden gebruikt voor andere doeleinden dan kantoor)
- Op plots met enkelbestemming “Kantoor-2” zijn bedrijfsactiviteiten uitsluitend toegestaan in de categorieën 1 tot en met 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Eisen omtrent verkaveling, situering en afmetingen van bebouwing, indien noodzakelijk naar het oordeel van het college van Burgemeester en Wethouders, worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan Masterplan Amstelwijck december 2007.

De plattegrond van het hele gebied is te lezen als een bloem (middencirkel in de rotonde) met aangrenzende bladeren. Ieder blad wordt vervolgens begrensd door een groene rand, waarmee parkeren grotendeels aan het zicht wordt onttrokken.

Voor de overige bepalingen verwijzen wij u naar de in de bijlage bijgevoegde exemplaar van Masterplan 2007.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 1 januari 2018.

Koopsom
De koopsom is afhankelijk van de keuze van een bouwkavel en ligt op een richtprijs vanaf € 220,00 p/m², vrij op naam en exclusief BTW.

Fiscaal regime BTW
Verkoper verkoopt de grond als zijnde “bouwrijpe” grond, welke wordt aangemerkt als een bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. Dit betekent dat de verkoop van de grond van rechtswege is belast met BTW in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een onderhandse model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Fiscaal regime Overdrachtsbelasting
Aangezien de grond wordt verkocht als bouwrijpe grond en wordt aangemerkt als bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting, is de verkoop vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting.

Datum van oplevering
Afhankelijk van de keuze van de bouwkavel is het merendeel van de kavels direct voor uitgifte beschikbaar.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Verkoopvoorwaarden
Op de verkoop zijn van toepassing de verkoopvoorwaarden Bouwgrond Businesspark Amstelwijck. Deze verkoopvoorwaarden zijn als losse bijlagen verkrijgbaar bij de verkoopbrochure.

Omschrijving beeldkwaliteitsplan
Voor het terrein is een beeldkwaliteitsplan van kracht. Dit beeldkwaliteitsplan is als losse bijlage verkrijgbaar bij de verkoopbrochure.

Voorkeur voor huur
Gemeente Dordrecht heeft de wens om kavels eigendom te verkopen op Businesspark Amstelwijck. Verkoper is echter bekend met het feit dat sommige bedrijven hun huisvesting liever niet zelf bouwen of niet in eigendom willen verkrijgen.

De gemeente staat open voor belangstellenden die zich willen vestigen op Businesspark Amstelwijck maar die een voorkeur hebben van het huren van de locatie.

In laatstgenoemde geval zullen het makelaarsteam en de verkoper in overleg treden met een belegger, ontwikkelaar of ontwikkelende aannemer die een maatwerk ontwikkeling wenst te realiseren ten behoeve van belangstellenden.

In die situatie waarbij het uiteindelijke gebruik bij een huurder komt te liggen, is de aanvangshuurprijs die betaald dient te worden voor het complex mede afhankelijk van de stichtingskosten (koopsom grond vermeerderd met de bouwkosten), de duur van de overeenkomst, de solvabiliteit van de huurder.

We informeren u daar graag nader over.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht
Amstelwijck Business Park - Kantoorruimte ong, 3317 DA, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie