Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
6001 GG, Weert

Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert

Omschrijving

BEEKSTRAAT 27-29 | COLLEGEPLEIN 5 te WEERT Transformatieproject op de bovenliggende etages van winkelcentrum Muntpassage VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Introductie Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars B.V. nodigt u graag uit om deel te nemen aan de...

Lees meer

Kenmerken

Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Media

Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in Weert

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie maatschappelijkvastgoed
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Beekstraat 27 29
Plaats Weert
Land NL

Uitgebreide omschrijving

BEEKSTRAAT 27-29 | COLLEGEPLEIN 5 te WEERT

Transformatieproject op de bovenliggende etages van winkelcentrum Muntpassage

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Introductie
Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars B.V. nodigt u graag uit om deel te nemen aan de verkoopprocedure van twee opstalrechten (hierna ‘kavels’ genoemd) gelegen boven het winkelcentrum Muntpassage in het centrum van Weert, gelegen aan de Beekstraat 27-29 (6001 GG) en het Collegeplein 5 (6001 HN). Het totale metrage van de beide kavels is ca. 4.529 m². Gelet op de voorgestane transformatie naar 'wonen' en gewenste transparantie wordt in deze de procedure gevolgd van verkoop bij inschrijving.
De gemeente biedt de kavels separaat aan, met binnen de kavel Beekstraat 27-29 drie afzonderlijke deelkavels. Er kan geboden worden op de afzonderlijke (deel-)kavels, dan wel op een combinatie van enkele (deel-)kavels of op alle kavels als één geheel.
Voor inzage van beschikbare stukken is er een online dataroom ingericht waarin de uitgebreide verkoopinformatie is opgenomen.

Bereikbaarheid
Het centrum van Weert is prima te bereiken met zowel eigen vervoer als met het openbaar vervoer. Ook per openbaar vervoer is het centrum van Weert ook optimaal bereikbaar.

Parkeren
Bij de twee kavels horen geen eigen parkeerplaatsen. Koper dient zich ervan te vergewissen dat met het oog op de functie-wijziging het parkeren dient te worden voorzien in een parkeergarage. Hiertoe dienen bewoners een parkeerarrangement bij de gemeente aan te gaan. Bewoners kunnen geen vergunning voor straat-parkeren verkrijgen.

Kavel 1 | Beekstraat 27-29
De kavel Beekstraat 27-29 betreft “het recht van opstal tot het hebben van het Bouwdeel Beekstraat gelegen boven de winkels in het winkelgebied Muntpassage en ingang aan de Beekstraat te Weert bestaande uit het (voormalige) ontmoetingscentrum voor ouderen ‘De Roos’, en de voormalige huisvesting van het Regionaal Instituut voor Cultuur en Kunsteducatie, inclusief het concertzaaltje, met gevels, daken, technische ruimten, nooduitgangen, schachten, kabels, leidingen en al hetgeen daartoe verder behoort op de begane grond en een tot drie bouwlagen daarboven.” Het recht van opstal is eeuwigdurend en vrij van retributie.

De kavel is te bereiken via de entree aan de Beekstraat, direct tegenover het oude gemeentehuis. De kavel betreft de voormalige ruimte van ‘De Roos’ en de muziekschool van RICK, waaronder ook begrepen de concertzaal met circa 150 zitplaatsen.

De beschikbare ruimtes omvatten in totaal circa 3.088 m² verdeeld over de begane grond,
1e, 2e en 3e verdieping.

Deelkavel 1.1 – Beekstraat 29 (‘De Roos’)
Het betreft het gedeelte op de 1e verdieping gelegen aan de Beekstraat, dat voorheen in gebruik was bij de ouderensoos ‘De Roos’. Deze deelkavel bestaat uit de grote groepsruimte met balie en keukenvoorziening en uitgiftebalie, alsmede enkele kleinere kantoor/groepsruimtes erachter (met zicht op de winkelpassage). De deelkavel is groot ca. 867 m².

Deelkavel 1.2 – Beekstraat 27 (Concertzaal)
Deelkavel 1.2 bestaat uit de concertzaal met een vrije hoogte verdeeld over de 1e en 2e verdieping. Tevens behoren tot deze deelkavel een klein gedeelte van de foyer op de eerste verdieping en enkele kantoor-/groepskamers welke voorheen in gebruik waren door ‘De Roos’. De deelkavel is groot ca. 375 m².

Deelkavel 1.3 – Beekstraat 27 (Muziekschool)
Via de brede gangzone op de eerste verdieping is de deelkavel 1.3 te bereiken dat grofweg bestaat uit het gedeelte dat voorheen in gebruik was door RICK ten behoeve van muziek- en dansonderwijs. De ruimtes bevinden zich grofweg op de 1e, 2e en 3e verdieping, exclusief de concertzaal. De deelkavel is groot ca. 1.576 m².

De entree op de begane grond en de gangzone op de eerste verdieping, groot ca. 270 m² betreft algemene ruimte en wordt naar rato over de deelkavels verdeeld.

Kavel 2 | Collegeplein 5
De kavel Collegeplein betreft het “recht van opstal tot het hebben van het Bouwdeel Collegeplein gelegen boven de winkels in het winkelgebied Muntpassage en met ingang aan het Collegeplein, bestaande uit de huisvesting van het Regionaal Instituut voor Cultuur en Kunsteducatie met gevels, daken, technische ruimten, nooduitgangen, schachten, kabels, leidingen en al hetgeen daartoe verder behoort op de begane grond en een bouwlaag daarboven.’ Het recht van opstal is eeuwigdurend en vrij van retributie.

De kavel Collegeplein 5 betreft de voormalige kunstcollege van RICK gelegen op de
1e verdieping, grofweg circa 1.440 m². De entree met trapopgang en lift is gelegen aan het Collegeplein, tussen het Munttheater en het parkeerdek voor de supermarkt en het overdekte winkelcentrum. De kavel wordt opgeleverd met een nieuwe gevel aan de Nieuwe Markt.

Opleveringsniveau
Het totale complex (winkelcentrum en verdiepingslagen) is omstreeks 1970 gebouwd en in 1997 gerenoveerd. De kavels worden werden in de huidige staat opgeleverd.

Transformatie
In 2017 heeft de gemeente Weert bij de provincie Limburg verzocht een provinciale bijdrage beschikbaar te stellen voor de stedelijke ontwikkeling van Weert.

Een van de resultaatgebieden van deze subsidieverstrekking is de herbestemming van het gemeentelijke vastgoed in de binnenstad, waarbij de leegkomende ruimtes in het Muntcomplex getransformeerd dienen te worden. Voor dit complex betekent dit een transformatie naar wonen, met minimaal 15 sociale huurwoningen en deze sociale huurwoningen voor de duur van minimaal 15 jaar in stand te houden. De koper van de kavels dient bij de inschrijving uitdrukkelijk met deze opgave rekening te houden en hieraan uitvoering te geven.

Bestemming
Voor de omschrijving van de bestemmingsdoeleinden en de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden verwijzen wij naar ruimtelijkeplannen.nl. Een gebied dat is aangewezen als gemeentelijk stads- en dorpsgezicht.

Levering en voorwaarden
De gemeente hanteert enkele aanvullende voorwaarden bij de verkoop.

Verkoopprocedure
Meerdere kandidaten zijn op de hoogte gesteld aangaande onderhavig verkooptraject. Graag wijzen wij derhalve op het niet-exclusieve karakter van onze gesprekken en correspondentie.

Verkoop bij Inschrijving
De kavels en/of deelkavels worden (aan één of meerdere kopers) verkocht middels een verkoop bij inschrijving; het doen van onderhandse biedingen is niet mogelijk. Middels een inschrijving kunnen kandidaten een onvoorwaardelijke / onherroepelijke schriftelijke bieding doen. Kandidaten kunnen zich inschrijven op één, meerdere of álle kavels/deelkavels. De bieding dient te worden gedaan conform de inschrijvingsvoorwaarden en middels het biedingsformulier welke in de digitale dataroom is opgenomen.

Inschrijfdatum
Het inschrijfformulier, dient uiterlijk donderdag 14 november 2019 om 17:00 uur in een gesloten envelop te worden ingeleverd bij notaris: MHK Notarissen te Weert.
Bij de bieding dient, naast het bod, uitdrukkelijk te worden vermeld voor welk doel de inschrijver wenst aan te kopen en in welke mate zij zal voldoen aan de gestelde hoeveelheid sociale huurwoningen.
Verkoper behoudt zich het nadrukkelijke recht voor om zich tot en met het moment van definitieve gunning te beraden omtrent de al of niet gunning van de kavels.

Planning
De planning met betrekking tot de verkoop is als volgt:
• Deadline uitbrengen bieding donderdag 28 november 2019 om 17:00 uur
• Beslissing omtrent voorlopige gunning: uiterlijk 9 januari 2020 om 17.00 uur
• Tot stand komen koopovereenkomst: bij voorlopige gunning
• Tekenen koopovereenkomst: binnen twee weken na voorlopige gunning door koper c.q. bieder aan wie voorlopig gegund is
• Bankgarantie/waarborgsom: binnen twee weken na totstandkoming van de koopovereenkomst
• Definitieve gunning: goedkeuring College van B&W en/of gemeenteraad, binnen drie maanden na ondertekening van de koopovereenkomst
• Datum levering: binnen één maand na definitieve gunning

De gemeente houdt zich het recht voor om bovenstaande planning te wijzigen indien zij dit nodig acht. Indien er een wijziging plaats vindt, zullen kandidaten c.q. bieders worden geïnformeerd.

Overdrachtsbelasting
Uitgangspunt is een levering die belast is met overdrachtsbelasting (6%), welke voor rekening van koper komt.

Kijkdagen
Bezichtiging van het object is uitsluitend mogelijk tijdens een de kijkdag:
Kijkdag 3: donderdag 24 oktober 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur.

U dient zich hiervoor per email aan te melden via moniek@verschuuren-schreppers.nl of telefonisch via 040 – 2 11 11 12.

Dataroom
Voor informatieverstrekking en inzage in documenten wordt gebruik gemaakt van een digitale dataroom via Dynamis Virtual Data Room (Dynamis Cloud).

Toegang tot de dataroom dient te worden aangevraagd per e-mail via:
moniek@verschuuren-schreppers.nl

Alle media

Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert

Alle afbeeldingen

Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert
Beekstraat 27 29, 6001 GG, Weert

Bedrijfstakken in Weert

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie