Cornelis de Wittstraat 40, 3311 GD, Dordrecht
3311 GD, Dordrecht

Cornelis de Wittstraat 40, 3311 GD, Dordrecht

€ 125 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Op één van de bekendste en beste plekken in het centrum van Dordrecht wordt in het voormalige PTT Post gebouw, duurzame en zeer hoogwaardige kantoor en commerciële ruimten ontwikkeld. Het gebouw werd vanaf begin jaren ’70 gebruikt als postkantoor met op de...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 255 m²
Perceel 3182 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 125 p/m² p.j.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Cornelis de Wittstraat 40
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • winkelgebied stadscentrum
  • in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 3182 m²
Winkelruimte
Oppervlakte 255 m²
Oppervlakte in units vanaf 255 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Op één van de bekendste en beste plekken in het centrum van Dordrecht wordt in het voormalige PTT Post gebouw, duurzame en zeer hoogwaardige kantoor en commerciële ruimten ontwikkeld.

Het gebouw werd vanaf begin jaren ’70 gebruikt als postkantoor met op de verdiepingen telefooncentrales en wordt volledig gerenoveerd. Door dit specifieke gebruik heeft het gebouw bijzondere kenmerken zoals verdiepingshoogten van 4 tot 5 meter, een mooie betonnen constructie met een industriële uitstraling en vanaf de verdieping een bijzonder uitzicht over de historische binnenstad van Dordrecht.

Beschikbaar voor onderverhuur is een casco winkel-/ verkoopruimte op de begane grond. De resterende vierkante meters op de begane grond worden opgevuld door een supermarkt, drogisterij en horeca gelegenheid.

De dynamische locatie is zeer gunstig gelegen aan de rand van het historische centrum van Dordrecht, aan het einde van de Spuiboulevard en op loopafstand (200 meter) van trein- en busstation Dordrecht.

De bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer is uitstekend te noemen. Zowel de rijksweg A16 van Rotterdam naar Breda als de rijksweg A15 van Rotterdam naar Nijmegen zijn respectievelijk binnen 5 en 10 autominuten bereikbaar. Vanaf busstation Dordrecht is er een keuze uit 29 verschillende buslijnen en op het treinstation stoppen zowel intercity- als stoptreinen. Hierdoor is bijvoorbeeld het centrum van Rotterdam binnen 15 minuten per spoor bereikbaar.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie D, nummer 6242, groot 31 are 82 centiare.

Indeling
Ca. 255 m² Casco winkel- / verkoopruimte op de begane grond, bestaande uit een rechthoekige unit aan de zijde van de Cornelis de Wittstraat. De winkel heeft een front van ruim 13 meter aan de straatzijde, ruim 13 meter bij de doorgang naar de supermarkt tegenover een drogist.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik worden opgeleverd in de huidige casco staat.

Huurprijs
€ 125,-- per m² per jaar, exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
De huurtermijn voor onderverhuur loopt tot en met 31 juli 2020. Mogelijk kan er in overleg met de eigenaar van het gebouw een nieuwe huurovereenkomst worden gesloten voor een langere periode.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 5,00 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten.
- gas- c.q. olieverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de gemeenschappelijke ruimten inclusief;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten inclusief terreinverlichting en gevelreclame;
- waterverbruik inclusief vastrecht van de gemeenschappelijke ruimten inclusief;
- onderhoud periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelinginstallatie(s);
- idem van liftinstallatie(s);
- idem van bliksembeveiligingsinstallatie;
- idem van hydrofooninstallatie;
- idem van glazenwasinstallatie;
- idem van automatische deuren, brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder-, noodstroom- en elektrische installatie(s);
- sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep e.d. voor zover benodigd in openbare ruimten;
- inspecties dakbedekking;
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede
- gemeenschappelijke ruimten, terrassen, riolering en terrein;
- verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
- brandslang, haspels voor zover aanwezig in de algemene ruimte;
- verzorging beplanting algemene ruimten;

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Schil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012.

Op grond van artikel 8 van de planvoorschriften is de enkel bestemming van het object: "Centrum"

Daarnaast heeft het perceel naast bovengenoemde bestemming tevens de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie”.

De voor ‘’Centrum’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. kantoor;
d. atelier;
e. maatschappelijk;
f. bedrijf;
g. cultuur en ontspanning;
h. sport;
i. horeca - 1;
j. wonen;
k. parkeren;
l. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels
a. de begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt voor de in lid 5.1 onder a t/m h genoemde functies voorzover deze een hoogwaardige publieke uitstraling hebben, met dien verstande dat in de Cornelis de Wittstraat ook wonen is toegestaan;
b. detailhandel en dienstverlening mogen per pand niet groter zijn dan 1000 m2 bvo;
c. horeca-1 als bedoeld in lid 5.1 onder i is niet toegestaan;
d. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
e. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
f. waar op het moment van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan sprake is van wonen op de verdiepingen, is een ander gebruik niet toegestaan.

Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. lid 5.4 onder b voor het toestaan van een grotere oppervlakte voorzover dat een positieve bijdrage levert aan de gewenste aantrekkingskracht van het gebied en er geen sprake is van ontwrichting van de detailhandelsstructuur; indien er sprake is van een oppervlakte groter dan 2000 m2 bvo dient vooraf het REO om advies te worden gevraagd;
b. lid 5.4 onder c voor het toestaan van horeca - 1 voorzover dat een positieve bijdrage levert aan de gewenste aantrekkingskracht van het gebied.
c. lid 5.4 onder c voor het toestaan van horeca-1 in de vorm van vergader- en congresfaciliteiten op verdiepingen;
d. Alvorens te beslissen omtrent een verzoek om omgevingsvergunning als bedoeld in sub a t/m c wordt de Adviesraad voor Detailhandel gehoord;
e. lid 5.4 onder d ten behoeve van bedrijven die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn vermeld, of ten behoeve van activiteiten die in de naast hogere categorie zijn ingediend. Een omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend:
1. indien de betreffende bedrijfsactiviteit naar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met bedrijfsactiviteiten die ter plaatse krachtens lid 5.4 onder c zijn toegestaan;
2. nadat advies is ingewonnen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid.
f. lid 5.4 onder f voor het gebruik van de verdieping(en) voor andere functies dan wonen indien:
1. zulks noodzakelijk is voor het goed functioneren van de op de begane grond toegestane functie;
2. wordt aangetoond dat de feitelijke ligging/indeling van het pand niet geschikt is/is te maken voor bewoning, dan wel financieel niet-lonend is.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannnen.nl per toestandsdatum 21 september 2017.

Datum van oplevering
In overleg.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download
Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie