Mark S. Clarkelaan 21 , 4761 RK, Zevenbergen

  prijs op aanvraag
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Omschrijving

  Algemeen Aan de Mark S. Clarkelaan 21 te Zevenbergen bieden wij namens onze opdrachtgever een perceel grond te koop aan ter grootte van ca. 20.000 m2, dat is gelegen op het Haven en Industriegebied van Moerdijk. Het Haven en Industriegebied van Moerdijk is ook wel...

  Toon meer

  Kenmerken

  Bedrijfstakken in

  Downloads

  Algemeen
  Aan de Mark S. Clarkelaan 21 te Zevenbergen bieden wij namens onze opdrachtgever een perceel grond te koop aan ter grootte van ca. 20.000 m2, dat is gelegen op het Haven en Industriegebied van Moerdijk. Het Haven en Industriegebied van Moerdijk is ook wel bekend als “Port of Moerdijk”.

  Het kavel is ca. 125 m breed en ca. 160 m lang en is volledig onbebouwd. In de afgelopen jaren is het terrein voornamelijk in gebruik geweest als parkeerterrein. Het perceel is voorzien van repac en is volledig omheind middels een hekwerk. Het terrein beschikt over een tweetal in- en uitritten. De locatie leent zich bij uitstek voor de bouw van een logistiek distributiecentrum.

  Port of Moerdijk is een zeer interessante shortsea-haven met een groeiend aantal verbindingen. Er zijn vier vervoersmodaliteiten: water, spoor, weg en buis, en dat betekent grote flexibiliteit voor bedrijven die via Moerdijk verladen. Moerdijk is als kernhaven aangewezen in het Trans Europees Netwerk transport (TENt) en ligt direct in de Europese goederencorridor Amsterdam-Marseille.

  De haven van Moerdijk bezit een unieke combinatie van drie eigenschappen: een strategische ligging ten opzichte van de mainports van Antwerpen en Rotterdam, uitstekende verbindingen via zee, binnenwater en land én: volop ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Dit biedt unieke kansen voor logistieke bedrijven die waarde toevoegen aan producten.

  Kadastrale aanduiding
  Gemeente Zevenbergen, Sectie B, Nummer 501, Groot 20.000 m².

  Indeling
  Ca. 20.000 m2 Half verhard terrein dat volledig is omheind middels een hekwerk en is voorzien van een tweetal in- en uitritten.

  Voorzieningen / Staat van oplevering
  Het terrein zal leeg en ontruimd, vrij van huur en gebruik worden opgeleverd in de huidige staat (as is, where is).

  Bestemmingsplan
  Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

  Fiscaal regime Overdrachtsbelasting
  Wegens de levering van het Verkochte is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd, terwijl voorts geopteerd zal worden voor een belaste levering in de zin van artikel 11 lid 1 sub a, ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968.

  Fiscaal regime BTW
  Indien koper voornemens is om het perceel aan te gaan wenden ten behoeve van een nieuwbouwontwikkeling, is verkoper bereid om er medewerking aan te verlenen om het perceel aan te laten merken en te leveren als bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. Alle kosten die ermee gemoeid gaan om het perceel aan te laten merken als bouwterrein, zijn volledig voor rekening en risico van koper.

  Indien de grond wordt aangemerkt als bouwterrein, is de verkoop van rechtswege belast met B.T.W.

  Koopovereenkomst
  De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een door de notaris opgestelde koopovereenkomst, waarvan een concept zal worden opgenomen in de dataroom.

  Zekerheidsstelling
  Koper dient ter nakoming van zijn verplichtingen, 7 dagen na het verlopen van de ontbindende voorwaarden, een waarborgsom te storten bij de notaris, ter grootte van 10% van de koopsom.

  Staat van de onroerende zaak
  De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat zoals omschreven onder het hoofdstuk “voorzieningen / staat van oplevering”, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de koop, verkoop en (juridische en feitelijke) levering van de onroerende zaak voetstoots is en zal geschieden, hetgeen inhoudt dat verkoper op geen enkele wijze instaat voor de feitelijke staat (waaronder mede begrepen de financiële, commerciële, bouwkundige, technische, milieukundige, juridische en fiscale staat) en alle overige aspecten van de onroerende zaak en koper de onroerende zaak aanvaardt in de feitelijke staat (waaronder mede begrepen de financiële, commerciële, bouwkundige, technische, milieukundige, juridische en fiscale staat) en alle overige aspecten van de onroerende zaak zoals de onroerende zaak per heden verkeert. Koper doet hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van enig recht jegens verkoper in verband met de feitelijke staat van de onroerende zaak (waaronder aldus begrepen de bodem/grond).

  Datum van oplevering
  Eind Q2 2022.

  Lasten en beperkingen
  Meer informatie m.b.t. de lasten en beperkingen treft u in de te downloaden brochure.

  Bijzonderheden I & II
  Meer informatie m.b.t. bijzonderheden I & II treft u in de te downloaden brochure.

  Bodemgesteldheid en asbest
  In de voorgaande akte van levering zijn geen bijzonderheden opgenomen omtrent de bodemgesteldheid.

  In art. 15 is er over de bodemgesteldheid het navolgende woordelijk opgenomen:
  15.1 Partijen verklaren dat door Arcadis Heidemij Advies B.V. een zogenaamd verkennend bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Terzake wordt verwezen naar het rapport van tien maart negentienhonderdnegenennegentig met kenmerk 632/ZF99/2910/37416.
  15.2 Verkoper verklaart een exemplaar van dit rapport te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan bekend te zijn.

  Bij de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is er een omgevingsrapportage opgevraagd, welke is opgenomen in de dataroom. Hieruit blijken geen bijzonderheden.

  In opdracht van verkoper is er reeds opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek, om de bodemgesteldheid van het verkochte in beeld te brengen. De verwachting is dat het onderzoek in week 20 gereed zal zijn. Zodra de rapportage definitief is, zal het rapport direct worden geüpload in de dataroom.

  Belastingen en eigenaarslasten
  Meer informatie m.b.t. de belastingen en eigenaarslasten treft u in de te downloaden brochure.

  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

  Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

  - Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n);
  - kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
  - kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

  Privacy
  Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Digitale dataroom
  Ter ondersteuning van de verkoop hebben wij nadere informatie voor u beschikbaar, die wij hebben opgeslagen in een dataroom.

  Om toegang te verkrijgen tot de dataroom om de aanvullende informatie in te zien, kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen u dan, na overleg met onze opdrachtgever, een digitale uitnodiging versturen.

  Procedure en Verkoopvoorwaarden
  Meer informatie m.b.t. de procedure en verkoopvoorwaarden treft u in de te downloaden brochure.

  Disclaimer
  De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

  1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
  2. Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen van de door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

  Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

  Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een koopovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verkoper.

  Toon meer

  Algemeen

  Vraagprijs prijs op aanvraag
  Servicekosten BTW belast Nee
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie bouwgrond
  Bouwvorm Niet van toepassing

  Locatie

  Adres Mark S. Clarkelaan 21
  Plaats Zevenbergen
  Provincie Noord brabant
  Land Nederland
  Ligging
  • Bedrijventerrein

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de bouwgrond

  Mark S. Clarkelaan 21, 4761 RK, Zevenbergen

  Locatie

  Mark S. Clarkelaan 21, 4761 RK, Zevenbergen

  Results

  No results were found
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Voor welke cookies geef je akkoord?

  Meer informatie