Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
3334 KG, Zwijndrecht

Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht

€ 75 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een, recentelijk gerenoveerde, kantoorruimte in een representatief en functioneel logistiek bedrijfscomplex op bedrijventerrein De Geer te Zwijndrecht. Het resterende deel van het complex is volledig verhuurd aan een drietal...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 536 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download het Document

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Zwijndrecht

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 75 p/m² p.j.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Nevenfuncties
  • Kantoorruimte
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Scheepmakersstraat 3
Plaats Zwijndrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Kantoor
Oppervlakte 536 m²
Oppervlakte in units vanaf 536 m²
Verdiepingen
  • 1
Voorzieningen
  • inbouwarmaturen
  • kabelgoten
  • systeemplafond
  • toilet
  • pantry
  • verwarming
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 8
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 268 m²
Oppervlakte in units vanaf 96 m²
Kantoor oppervlakte 268 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.99
Energielabel einddatum 2029-12-03
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een, recentelijk gerenoveerde, kantoorruimte in een representatief en functioneel logistiek bedrijfscomplex op bedrijventerrein De Geer te Zwijndrecht.

Het resterende deel van het complex is volledig verhuurd aan een drietal gebruikers. De beschikbare kantoorruimte is gelegen op de tweede verdieping boven de Truckwash.

Het complex is gelegen op industrieterrein De Geer in Zwijndrecht. Het bedrijventerrein is ontwikkeld en uitgegeven vanaf de jaren ’70. Onderhavig complex is gebouwd in 1988. Het terrein ligt aan de uiterste westzijde van de gemeente tussen de Lindtsedijk bij rivier de Oude Maas en de Geerweg in. Het bedrijventerrein is circa 36 hectare groot en heeft een gezonde mix van bedrijven. Ondanks de ligging direct naast de Oude Maas is het hele bedrijventerrein aan te merken als droog bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is in 2014 volledig gerevitaliseerd. Bij de revitalisatie zijn veel kabels en leidingen vervangen, is er een centrale bluswatervoorziening aangebracht, is de riolering vernieuwd, zijn de wegen en voetpaden vernieuwd en is er glasvezel op het terrein aangebracht.

Het bedrijventerrein De Geer is goed bereikbaar vanaf de op- en afritten van rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda) via de Munikkensteeg.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, Sectie G, Nummer 1728, 1729 en 1157, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 268 m² Kantoorruimte, gelegen op de tweede verdieping van Scheepmakersstraat 3.

Ca. 268 m² Opslagruimte ten behoeve van lichte bedrijvigheid, gelegen op de tweede verdieping van Scheepmakersstraat 3.

Ca. 8 parkeerplaatsen.

Kantoorruimte te huur vanaf ca. 96 m².

De bovenstaande oppervlakte zijn gebaseerd op een NEN 2580 rapportage die is opgesteld door Teken-Visie B.V. d.d. 2 december 2019 en betreffen ‘verhuurbare vloer oppervlakte’ zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
• Aansluitingen op gas- water en elektriciteitsnetwerk;
• Verlaagd systeemplafond v.v. ingebouwde verlichtingsarmaturen en inbouwspots (een deel is v.v. LED verlichting);
• Alarmsysteem v.v. bewegingsmelders*;
• Vluchtroute aanduiding;
• Handbrandblussers* en brandslanghaspels;
• Rookmelders;
• Wand kabelgoten v.v. elektra- en data* aansluitpunten;
• Dames- en herentoilet op de tweede verdieping;
• Pantry bestaande uit 4 onder- en 4 bovenkasten v.v. handwasbak;
• Pantry bestaande uit 3 onder- en 3 bovenkasten v.v. handwasbak en een vaatwasser*;
• Warmwater voorziening middels een boiler;
• Verwarming middels CV gekoppeld aan radiatoren;
• Zonwering middels zonneschermen*;
• Inbouwpakket v.v. niet dragende scheidingswanden, loket en vloerbedekking*;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
Kantoor-/ opslagruimte: € 75,00 per m2 per jaar.
Parkeerplaatsen: € 350,00 per plaats per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
In overleg.

Opzegtermijn
In overleg.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot worden berekend voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “De Geer" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 13 december 2011.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de bestemming van het object deels: “Bedrijf met nadere aanduiding 3.2” en deels “Bedrijf met nadere aanduiding 4.1”.

Daarnaast beschikt de locatie over de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie” en over de gebiedsaanduiding “Geluidszone – industrie”.

Deze bestemming houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de navolgende bepalingen:
• bedrijven tot milieucategorie 3.2 en 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
• de bruto vloeroppervlakte van bedrijfskantoren mag per bedrijfskavel niet meer bedragen dan 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte van het desbetreffende bedrijf met een maximum van 1.500 m². Het bevoegd gezag kan hier onder bepaalde voorwaarden van afwijken voor het toestaan van ca. 2.000 m² kantoor, mits het aandeel niet meer bedraagt dan 50 % van het totale bedrijfsvloeroppervlakte;
• het maximale bebouwingspercentage bedraagt 80 % van het bouwvlak;
• de maximale bouwhoogte bedraagt 10 m;
• detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd detailhandel in ter plaatse vervaardigde of geproduceerde goederen. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken voor het toestaan van detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen, detailhandel in zeer volumineuze goederen, tuincentra en grootschalige meubelbedrijven;
• opslag van goederen voor de voorgevelrooilijn is niet toegestaan;
• opslag van goederen achter de voorgevelrooilijn tot een hoogte van meer dan 4 m is niet toegestaan;
• zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
• het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken om bedrijven toe te laten uit ten hoogste twee categorieën hoger dan waarin het desbetreffende bedrijf is ingedeeld, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in 4.1 genoemd.

Op grond van de huidige bestemmingsplanvoorschriften is een verdere uitbreiding van het gebruik en/of bebouwing op de huidige kavel bestemming technisch mogelijk. Momenteel is ca. 50 % van het kavel bebouwt.

De gemeente heeft geen voorbereidingsbesluit genomen betreffende het perceel.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 8 februari 2021. Voor de volledige bestemmingsplanbepalingen verwijzen wij u naar de website.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over een energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3, 3334 KG, Zwijndrecht

Bedrijfstakken in Zwijndrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie