St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
3768 CP, Soest

St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest

Omschrijving

Introductie Namens De Rooms Katholieke Parochie van de HH. Martha en Maria is Molenbeek Makelaars gevraagd om de verkoop bij inschrijving van de Heilige Familiekerk, gelegen aan de Sint Willibrordusstraat 17-19 te Soest te begeleiden. Aan de hand van deze...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 6915 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Molenbeek Makelaars Utrecht

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Soest

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie maatschappelijkvastgoed
Bouwjaar 1938
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres St. Willibrordusstraat 17 - 19
Plaats Soest
Land NL
Ligging
  • in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 6915 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Introductie
Namens De Rooms Katholieke Parochie van de HH. Martha en Maria is Molenbeek Makelaars gevraagd om de verkoop bij inschrijving van de Heilige Familiekerk, gelegen aan de Sint Willibrordusstraat 17-19 te Soest te begeleiden. Aan de hand van deze verkoopinformatie nodigen wij u uit om een bieding uit te brengen.

Object
Doordat het dorp Soest aan het begin van de 20e eeuw hard groeit en de bestaande kerkgebouwen in Soest te klein worden wordt 2 oktober 1935 een stuk grond gekocht tussen de Plasweg en Oude Utrechtseweg. In 1938 start de Amersfoortse aannemer H. van Keulen met de bouw van de nieuwe Heilige Familiekerk met naastgelegen pastorie. In 1939 wordt de kerk geconsacreerd door de toenmalige aartsbisschop mgr. dr. J. de Jong. Het ontwerp is gemaakt door de architecten Clemens Hardeman en Arnold Brouwer, twee architecten die zich voornamelijk bezighielden met het ontwerpen van religieuze gebouwen. Het gebouw met haar kenmerkende bakstenen gevels en gewelven is een voorbeeld van een pseudobasiliek waarbij het middenschip wordt vergezeld van twee zijbeuken en het dak zeer spits toeloopt.

Aan het interieur van de Heilige Familiekerk valt direct de bijzondere muurschildering op achter het altaar. De muurschildering beeldt de lijdende, strijdende en zegenvierende kerk uit en is in 1944 geschilderd door de kunstenaar Stokhof de Jong. Daarnaast zijn de altaren en communiebank ontworpen door de heer Dresme uit Utrecht en zijn onder andere het doopvont en diverse kandelaren ontworpen door W. Kloosterman uit Tilburg.

Aan de kerk vast ligt de voormalige pastorie met bijbehorende garage. De pastorie bestaat uit twee verdiepingen en een ruime kelderruimte. Het gehele complex is gelegen op een kavel van 6.915 m² dat grenst aan de St. Willibrordusstraat en de Bonifatiusstraat.

Oppervlakte
Het gebouw heeft een totale oppervlakte van circa 1.683,50 m² BVO (NEN2580 meetmethode). Het kerkgebouw heeft een metrage van circa 997,4 m² BVO welke als volgt is ingedeeld:

- begane grond: 865,8 m²
- eerste verdieping: 70,9 m²
- tweede verdieping: 60,7 m²

Daarbij heeft de pastorie een metrage van 655,1 m² BVO welke als volgt is ingedeeld:
- kelder: 101,5 m²
- begane grond: 220,6 m²
- eerste verdieping: 208,7 m²
- tweede verdieping: 124,3 m²

Tot slot heeft de zelfstandige garage een metrage van 31 m² BVO.

Er is een BBMI / NEN2580 Meetrapport opgesteld door Object & Co (26-05-2021). Deze kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Roerende zaken
Verkoper zal uiterlijk op de datum van levering van het verkochte mededelen welke roerende zaken achterblijven.

Omgeving
Het dorp Soest is gelegen ten westen van Amersfoort. Door de centrale ligging nabij diverse uitvalswegen is Soest zeer goed bereikbaar. De Sint Willibrordusstraat is gelegen de woonomgeving Soest-Zuid. Deze woonwijk is gelegen ten zuiden van de dorpskern van Soest en kenmerkt zich door haar groene karakter en rustige lanen.

Bereikbaarheid
Eigen vervoer
Doordat Soest gelegen is in de driehoek A1, A27 en A28 is het dorp zeer goed te bereiken per auto.

Openbaar vervoer
Op korte afstand is station Soest-Zuid NS gelegen. Vanaf hier stoppen diverse bussen en treinen in de richtingen van Utrecht, Amersfoort en Hilversum.

Parkeren
Op het eigen parkeerterrein en aan de weg (onbetaald).

Kadastrale gegevens
Gemeente: Soest
Sectie: D
Nummer: 4024
Grootte: 6.915 m²

Eigenaarslasten
De zakelijke lasten kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Verkoop bij inschrijving
Het object wordt door middel van een inschrijving verkocht. Zie voor aanvullende informatie over de inschrijvingsprocedure en voorwaarden de dataroom.

Kijkdagen
Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging van het object. U kunt een afspraak maken voor een bezichtiging op de navolgende dagen:

- 23 augustus tussen 09:00 en 12:00 uur;
- 6 september tussen 12:00 en 16:00 uur;
- 16 september tussen 14:00 en 17:30 uur;
- 23 september tussen 09:00 en 12:00 uur.

Buiten deze momenten is het helaas niet mogelijk om het object te bezichtigen.

Inschrijvingstermijn
De inschrijving sluit op 15 oktober 2021 om 11:00 uur. Uitsluitend schriftelijke biedingen en uitsluitend ingediend bij Hermans Schuttevaer Notarissen, Jutfaseweg 1, 3522 HA Utrecht kunnen in behandeling worden genomen. Biedingen die na deze datum worden ingediend of niet aan de voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden bieding
De inschrijvingsvoorwaarden zijn opgesteld door Hermans en Schuttevaer Notarissen en zijn terug te vinden in de dataroom.

In geval van koop door een kerkgenootschap dient dit een bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) aangesloten kerkgenootschap te zijn. Bij de inschrijving dient een verklaring omtrent het gedrag (VOG voor particulieren en VOGrp voor rechtspersonen) te worden overgelegd.

Verkoop is voorts onder het voorbehoud van goedkeuring door het Aartsbisdom Utrecht. Na de verkregen toestemming dient rekening gehouden te worden met een in tijdsduur nog onbekende periode, waarin de kerk volgens de richtlijnen van het rooms-katholiek Kerkrecht, het zogenaamde Canoniek Recht 1983 (CIC/1983), kan worden onttrokken aan de Goddelijke Eredienst. De exacte periode is afhankelijk van eventuele bezwaren van belanghebbenden tegen dit voornemen.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte waarvan een rapportage is opgenomen in de dataroom. Verontreinigings risico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening. In de dataroom is een verkennend bodemonderzoek opgenomen van Hofstede cs Milieuadviseurs (11-05-2021).

Asbest
Er is een asbestrapportage opgesteld door Hofstede cs Milieuadviseurs (30-04-2021). Deze kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Energielabel
Het betreft een Gemeentelijk Monument, een energielabel is niet van toepassing.

Oplevering
Het object wordt expliciet in huidige staat, vrij van huur en gebruik behoudens de huurovereenkomst met Vodafone voor de zend ontvangstinstallatie, ‘as is where is’ verkocht en geleverd, zoals partijen genoegzaam bekend, zodat ze daar geen nadere omschrijving van verlangen. Zie voor nadere specificatie de koopovereenkomst en voorwaarden in de dataroom.

Erfdienstbaarheden, bijzondere lasten e.d.
Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n). Tevens aanvaardt de koper ter alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

Onderzoeksplicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud.
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bestemming
De bestemming van het object is 'maatschappelijk' en 'Groen-structuurgroen', dit houdt in dat het navolgende gebruik mogelijk is:

maatschappelijke voorzieningen op het gebied van religie, verenigingsleven, cultuur, onderwijs, opvoeding, buitenschoolse opvang, recreatie, gezondheids- en revalidatiezorg, bejaardenzorg en -huisvesting, alsmede openbare en bijzondere dienstverlening.

Het volledige bestemmingsplan vindt u terug in de dataroom.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 5 werkdagen na het besluit tot gunning aan koper is medegedeeld.

Dataroom en documenten
Ten behoeve van het due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail utrecht@molenbeek.nl. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden.

Projectnotaris
Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
De heer mr. M.H.L. Langeveld
Jutfaseweg 1 3522 HA Utrecht
085 - 08 10 853

Bijzonderheden
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud definitieve goedkeuring eigenaar.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest
St. Willibrordusstraat 17 - 19, 3768 CP, Soest

Bedrijfstakken in Soest

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie