A

A

Aankoopkeuring

Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud en het te verwachten onderhoud op korte en langere termijn.

· De aankoopkeuring is noodzakelijk bij het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie voor appartementen met een bouwjaar van vóór 1940 (tenzij nadien het geheel is gerenoveerd) en

· wanneer in het taxatierapport wordt vermeld dat het achterstallig onderhoud groter is dan 10% van de waarde van de woning.

Aankoopopdracht

Een schriftelijke opdracht aan Helder Makelaars om een woning te zoeken op basis van vooraf opgegeven wensen en eisen. Je kunt daarbij een volledige aankoopopdracht verstrekken of slechts deeldiensten afnemen. Wanneer de opdracht leidt tot een aankoop is hiervoor een vergoeding (courtage) verschuldigd.

Aankoopsom

Het bedrag dat je betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aanvangschuld

Het oorspronkelijke bedrag van de hypothecaire lening.

Afkoopwaarde

Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van

· de op dat moment opgebouwde waarde van de levenpolis en

· de nog te verrekenen (reeds door de verzekeraar gemaakte) kosten.

In het geval van een beleggingsverzekering is de waarde eveneens afhankelijk van de koers van het beleggingsfonds.

A-B-C-akte

Akte waarbij een onroerende zaak twee maal wordt verkocht, eerst van A aan B en dan van B aan C. De woning wordt echter maar één keer opgeleverd en overgedragen, namelijk van A aan C. Dit komt voor bij nieuwbouwwoningen die nog niet zijn opgeleverd, maar ook bij doorverkoop van een bestaande woning.

Aflossingsvrije hypotheek

Je betaalt gedurende de looptijd uitsluitend rente over het hypotheekbedrag, waardoor lage maanlasten ontstaan. Er bestaat geen aflosverplichting. Aan het einde van de looptijd los je de hypotheek af uit eigen middelen of je laat de hypotheek (wanneer de waarde van de woning toereikend is en de geldverstrekker die mogelijk heeft) doorlopen. Een volledige financiering met een aflossingsvrije hypotheek is meestal niet mogelijk, in combinatie met een andere vorm of met inbreng van eigen middelen kan dit wel. Hypotheken die gesloten zijn voor 31 december 2012 kunnen aflossingsvrij worden meegenomen naar een nieuwe woning. Daarbij geldt dan een maximum van 50% van de waarde van de nieuwe woning.

Afsluitkosten

Alle kosten die verband houden met het afsluiten van een hypotheek zoals de notariskosten voor de hypotheekakte, taxatiekosten, kosten Nationale Hypotheek Garantie en advies- en bemiddelingskosten van de adviseur bij Helder Hypotheek.

Akte van levering

Ook wel eigendoms- of transportakte genoemd. Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt. Na inschrijving van deze akte in de openbare registers van het kadaster is het eigendom van een huis officieel overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Alimentatie

Toelage voor levensonderhoud, te betalen aan of te ontvangen van de ex-partner. Betaalde alimentatie t.b.v. de ex-partner moet op het inkomen van de betaler in mindering worden gebracht waardoor het te verkrijgen hypotheekbedrag lager wordt.

Ontvangen alimentatie wordt soms geheel als inkomen geaccepteerd. Sommige slechts gedeeltelijk omdat alimentatie niet voldoende zekerheid biedt voor een hypotheekverstrekker en slechts voor maximaal 12 jaar betaald hoeft te worden.

Annuïteitenhypotheek

Een hypotheekvorm waarbij de bruto maandlast tijdens de looptijd van lening gelijk blijft zolang de rente niet wijzigt. Bij aanvang van de hypotheek bestaat de maandlast voor het grootste deel uit rente en een klein deel uit aflossing. Gedurende de looptijd neemt het bedrag aan rente af en neemt de aflossing toe. Doordat u iedere maand iets minder rente betaalt, neemt uw fiscaal voordeel jaarlijks af waardoor uw netto hypotheeklasten stijgen.

Annuleringskosten

Sommige hypotheekverstrekkers brengen kosten in rekening als een hypotheekofferte wordt geannuleerd nadat de uitgebrachte offerte reeds was geaccepteerd.

Anti-speculatiebeding

Bijkomende voorwaarde in een koopovereenkomst waardoor een woning slechts onder bepaalde, beperkende voorwaarden mag worden verkocht. Meestal houdt het beding in dat bij verkoop binnen een bepaalde periode een deel van de verkoopwinst moet worden afgedragen aan de gemeente of woningbouwvereniging. Het beding is vooral bedoeld om speculatiehandel in woningen te voorkomen.

Appartement

Een woning die onderdeel uitmaakt van een gebouw met verschillende woningen. In de eigendomsakte van een appartement staat exact beschreven voor welk deel van het gebouw er aanspraak gemaakt kan worden op het exclusieve recht van gebruik. Deze rechten zijn door de notaris in een splitsingsakte per appartement toegekend.

Appartementsrecht

Het exclusieve gebruiksrecht van een deel van het gebouw. Je krijgt bevoegdheid tot het gebruik van een bepaald appartement en gemeenschappelijke ruimten. In het gebouw bevinden zich minimaal twee woningen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie