E

E

Effectenhypotheek

Bij deze hypotheekvorm wordt aan het einde van de looptijd de lening (gedeeltelijk) afgelost uit de waarde van een effectenportefeuille. Een effectenhypotheek (ook wel beleggingshypotheek genoemd) komt voor in verschillende varianten. De verschillen zitten voornamelijk in de wijze waarop de effectenportefeuille wordt opgebouwd. Dit kan met

· een periodieke inleg (lijkt het meest op de beleggingshypotheek) of

· door een éénmalige inleg.

Bij een aantal geldverstrekkers was het mogelijk om de éénmalige storting mee te financieren (hypotheekrente over dit deel is niet aftrekbaar). Ook bestaan mogelijkheden om een eigen effectenportefeuille aan de hypotheek te verbinden. Deze hypotheekvorm kun je niet meer afsluiten.

Effectieve rente

Sinds 2010 Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) genaamd. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de afsluitkosten, het tijdstip van betalen en het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan. De effectieve rente is altijd iets hoger dan de nominale rente.

De effectieve rente is in het leven geroepen om aanbiedingen beter te kunnen vergelijken. De ‘Gedragscode Hypothecaire Financieringen' stelt het vermelden van deze rente dan ook verplicht.

Eigendomsakte/eigendomsbewijs

Ook wel transportakte genoemd. Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar.

Eigendomsoverdracht

Op het moment van ondertekening van de koopovereenkomst is het eigendom van de woning nog niet op de koper overgegaan. Dit gebeurt pas op de in de koopovereenkomst bepaalde datum, wanneer de transportakte is ondertekend bij de notaris en deze de transportakte in de daarvoor bestemde registers bij het kadaster heeft ingeschreven.

Eigenwoningforfait

Fiscale bijtelling bij het inkomen in box 1 vanwege het bezit van een eigen woning. Het eigenwoningforfait wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van de woning welke door de gemeente wordt vastgesteld en eveneens gebruikt wordt voor de heffing van de onroerende zaak belasting (OZB).

Eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld is het totaalbedrag van de leningen die je gebruikt heeft voor aankoop, onderhoud of verbouwing van de eigen woning waarover je de hypotheekrente mag aftrekken in box 1. Uitkeringen van een kapitaalverzekering eigen woning en gerealiseerde overwaarde van een verkochte woning, verminderen de eigenwoningschuld en daarmee ook de renteaftrek.

Eigenwoningreserve

De eigenwoningreserve wordt gevormd door de verkoopopbrengst van uw eigen woning:

de verkoopprijs -/- de eigenwoningschuld -/- de verkoopkosten = eigenwoningreserve.

Sinds 1 januari 2004 moet je de eigenwoningreserve in mindering brengen op de aankoop van een andere woning die jouw hoofdverblijf gaat vormen. Wanneer je de eigenwoningreserve niet inbrengt maar voor dat deel een lening sluit, is de hypotheekrente over dat deel fiscaal niet aftrekbaar. De eigenwoningreserve vervalt na 3 jaar.

Erfdienstbaarheid

Bij een erfdienstbaarheid onderscheidt men een heersend en een dienend erf. De eigenaar van het heersende erf heeft een voldoende bepaald en omschreven zakelijk recht op gebruikmaking van het dienende erf. Voorbeelden:

· het 'recht van overpad' en

· de “erfdienstbaarheid van goot tot afvoer van regenwater”.

Erfpacht

In sommige gevallen is de grond niet het eigendom van de huiseigenaar maar is de grond gepacht van bijvoorbeeld de gemeente of de provincie (komt meestal voor in de grote steden). Het is een beperkt zakelijk recht om het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond. De erfpachter heeft min of meer dezelfde rechten als een eigenaar zolang de erfpacht duurt, maar mag niets doen wat de waarde van de grond kan verminderen.

Erfpachtcanon

De periodieke (bijvoorbeeld jaarlijkse) kosten van de erfpacht. Dit bedrag is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in box 1.

Executiewaarde

Dit is de verwachte opbrengst van een woning bij een gedwongen openbare verkoop. Vanaf 2013 wordt de term 'marktwaarde' gebruikt. De marktwaarde wordt standaard opgenomen in een taxatierapport. Ter informatie: de executiewaarde bedraagt doorgaans 85 – 90% van de marktwaarde.

Expiratiedatum

Het moment waarop een contract of onderdeel daarvan afloopt. Bijvoorbeeld: het einde van een rentevaste periode, het einde van een hypotheekcontract of de einddatum van de levensverzekering.

Extra aflossing

Extra betalingen om de lening versneld te verlagen. Deze zijn vaak boetevrij tot een bepaald percentage van de oorspronkelijke hoofdsom. Daarboven is een boeteclausule van toepassing.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie