K

K

Kadaster

Een voormalige overheidsdienst voor de uitvoering van taken van publiekrechtelijke aard op het gebied van ruimtelijke ordening en ruilverkaveling. Het kadaster beheert kaarten waarop percelen grond staan ingetekend. De dienst houdt openbare registers bij met gegevens over eigendom en eventuele bezwaring met een zakelijk recht (zoals hypotheek) van woonhuizen en bedrijfspanden.

Kadastraal recht

Als een onroerende zaak van eigenaar verandert, of als er een hypotheek op wordt gevestigd, wordt de akte ingeschreven in een register bij het Kadaster. Het Kadaster rekent daar een bepaald bedrag ('recht') voor dat afhankelijk is van de koopprijs respectievelijk de hypothecaire inschrijving.

Kapitaalverzekering

Een verzekering waarbij de verzekeraar op een in de polis genoemde datum een eenmalige uitkering ter grootte van het in de polis genoemde bedrag zal doen, de kapitaalsuitkering. Bij onder meer beleggingsverzekeringen zal nooit een bedrag in de polis genoemd worden omdat dit afhankelijk is van het te behalen rendement tijdens de looptijd van de verzekering.

Kapitaalverzekering eigen woning

Dit is de fiscale term voor een kapitaalverzekering die bedoeld is voor aflossing van de hypotheek. De term wordt op de polis als clausule vermeld. Onder door de fiscus bepaalde voorwaarden, kan het kapitaal binnen de verzekering belastingvrij worden opgebouwd. Dit bedrag moet verplicht gebruikt worden voor de aflossing van de hypotheek op de einddatum. Vanaf 2013 is een nieuw af te sluiten kapitaalverzekering eigen woning niet meer mogelijk.

Kettingbeding

Een voorwaarde in een overeenkomst waarbij de verbondene zich verplicht de betrokken bepaling op zijn rechtsopvolger te doen overgaan. Bijvoorbeeld de beperking van een beschikkingsrecht.

Koop-/aannemingsovereenkomst

Bij een nieuwbouwwoning wordt de aankoop omschreven in twee documenten. Deze aktes bevatten de volgende elementen:

  1. De koopovereenkomst: hierin verkoopt de verkoper een stuk bouwgrond aan de koper.
  2. Aannemingsovereenkomst: hierin geeft de koper opdracht aan de aannemer om op de bouwgrond te bouwen.

In de overeenkomst worden de prijs van de bouwgrond en de bouwkosten (meestal in termijnen) genoemd.

Koopakte

Andere benaming van een koopovereenkomst van de woning, meestal opgesteld door een woningmakelaar of een notaris.

Kosten koper (k.k.)

Kosten die de koper voor de overdracht van de woning moet betalen om de woning op zijn naam te krijgen. Deze kosten bestaan onder meer uit 2% overdrachtsbelasting en de notariskosten voor het opmaken van de transportakte.

Krediethypotheek

De krediethypotheek wordt ook wel rekening-couranthypotheek genoemd. Met de bank wordt een maximaal te lenen bedrag afgesproken (de kredietlimiet). Tot dit afgesproken maximum mag worden opgenomen. Er wordt alleen over het opgenomen bedrag rente betaald. Tussentijds kan worden afgelost waardoor het maandbedrag daalt. De rente is altijd variabel en kan niet voor langere tijd worden vastgezet.

Kruislingse premiebetaling

Het over en weer sluiten van een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de partner. Hierbij is de ene partner de premie verschuldigd voor het overlijdensrisicodeel dat is afgesloten op het leven van de ander. In geval van overlijden is de uitkering vrijgesteld van successierechten omdat er geen premie aan het vermogen van de overledene is onttrokken. Dit geldt echter alleen indien er geen gemeenschap van goederen aanwezig is (onder meer bij samenwonenden of bij gehuwden met huwelijkse voorwaarden). Ook wel premiesplitsing genoemd.

Kwijting

Een verklaring dat een schuld is afgelost (ook kwitantie).

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie