O

O

Omzetbelasting

Bij een nieuwbouw woning moet er omzetbelasting (BTW) worden betaald over de koop/aanneemsom inclusief meerwerk (BTW). Er hoeft echter geen overdrachtsbelasting betaald te worden.

Onderpand

Bij het afsluiten van een hypotheek is in de meeste gevallen het huis het onderpand

De eigenaar van het onderpand, bijvoorbeeld een huiseigenaar, is de hypotheekgever. Hij geeft het recht van hypotheek af waarmee de hypotheeknemer de woning kan opeisen. De geldverstrekker is degene die het geld verschaft voor de aankoop van het onderpand en dit als zekerheid voor de terugbetaling van de lening aanvaardt. Hij is daarmee ook de hypotheeknemer.

Onderhandse akte

Een akte (overeenkomst) die zonder tussenkomst van de notaris wordt opgesteld.

Onroerende zaak

De grond en alles wat zich daarin of daarop bevindt, voor zover dat aard- of nagelvast daarmee is verbonden.

Voorbeelden: bomen, vaste planten, een woning met alles wat daaraan aard- of nagelvast is verbonden of wat naar zijn aard bij de woning hoort, zoals dakpannen, deuren, keuken, en zo voorts.

Onroerende zaakbelasting, OZB

De gemeentelijke belasting die men moet betalen voor het in eigendom hebben van een onroerende zaak (woning). De hoogte is afhankelijk van de waarde van de onroerende zaak. Deze waarde wordt vastgesteld volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde).

Ontbindende voorwaarden

In een koopovereenkomst wordt opgenomen dat de koop zonder kosten kan worden ontbonden bij een bepaalde reden en voor een vastgestelde datum. Ontbindende voorwaarden gelden alleen

· als ze in het koopcontract staan of

· in de wet zijn geregeld.

Hierdoor is het mogelijk een koop te ontbinden wanneer je geen hypotheek, Nationale Hypotheek Garantie of een woonvergunning kunt krijgen, of wanneer de bouwkundige keuring negatief uitpakt.

Oplevering

Dit is het moment waarop de aannemer / projectontwikkelaar de nieuwbouwwoning 'geheel gereed voor bewoning' overdraagt aan de kopers. Ook bij verbouwingen wordt wel eens gesproken van een oplevering.

Opstal

Het woonhuis, eventueel ook met de bijgebouwen maar zonder de grond.

Opstalverzekering

Deze verzekering biedt de woning dekking tegen:

· brand

· storm

· blikseminslag en

· andere gebeurtenissen.

Een opstalverzekering is verplicht wanneer er een hypotheek gevestigd wordt op de woning. De woning moet verzekerd worden:

· op basis van de herbouwwaarde of

· de kostprijs voor het herbouwen van de woning.

Oriëntatierente / instaprente

Dit is de rente bij aanvang van de hypotheek welke meestal gedurende één of twee jaar vast staat. Gedurende deze periode is het eenmalig mogelijk zelf het moment te kiezen om de rente voor een bepaalde nieuwe periode vast te zetten. Een instaprente is vooral interessant wanneer de rente een dalende tendens vertoont. Sommige geldverstrekkers geven een melding wanneer de rente wijzigt zodat u alsnog de rente voor een bepaalde periode kunt vastzetten tegen het rentetarief van vóór de verhoging. Zie ook rentebedenktijd.

Overbruggingskrediet

Een tijdelijke lening waarbij een voorschot wordt genomen op de te verwachten netto opbrengst van de oude woning en te gebruiken voor de aankoop van de nieuwe woning. De lening wordt afgelost op het moment waarop de oude woning door de notaris overgedragen wordt aan de nieuwe eigenaar. Indien de oude woning nog niet is verkocht kan over het algemeen een overbruggingskrediet verstrekt worden ter grootte van het verschil tussen de executiewaarde van de woning en de resterende hypotheek.

Een overbruggingskrediet voor een bestaande woning kent meestal een maximale looptijd van 12 maanden, voor een nieuwbouwwoning geldt meestal een termijn van 24 maanden.

Overdrachtsbelasting

Deze belasting bedraagt 2% van de koopsom van de onroerende zaak en wordt door de notaris afgedragen aan de Belastingdienst. Wanneer een woning gekocht wordt met de term k.k. (kosten koper) betekent dit dat de koper de overdrachtsbelasting voor zijn rekening neemt.

Overdrachtsbelasting is niet fiscaal aftrekbaar en geldt alleen bij de overdracht van bestaande woningen.

Overdrachtskosten

De kosten die nodig zijn om het huis op uw naam te krijgen:

· de overdrachtsbelasting en

· de notariskosten voor het opstellen van de overdrachtsakte.

Bij bestaande huizen wordt vaak de term 'kosten koper' gehanteerd. Dit betekent, dat de overdrachtskosten voor rekening van de koper komen. Nieuwbouwwoningen worden vaak 'vrij op naam' aangeboden. De kosten voor de overdracht van het huis zijn daarbij voor rekening van de verkopende partij.

Overlijdensrisicoverzekering

Een verzekering welke een uitkering geeft in geval van overlijden van de verzekerde persoon. Er zijn 3 soorten overlijdensrisicoverzekeringen:

· gelijkblijvende

· lineair dalende

· annuïtair dalende.

Dit betekent dat het verzekerde kapitaal gelijk blijft of lineair dan wel annuïtair daalt naarmate de looptijd verstrijkt. Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak bij een hypotheek afgesloten om te voorkomen dat de nabestaande(n) met een veel te hoge schuld blijft zitten en de woning moeten verlaten. Meestal wordt bij een hypotheek die hoger is dan 80% van de marktwaarde van de woning een overlijdensrisicoverzekering verplicht gesteld om ook het risico voor de geldverstrekker te beperken. Sinds 1 januari 2018 is een overlijdensrisicoverzekring voor een hypotheek met NHG niet verplicht. Dit betekent niet dat de geldverstrekker toch aanvullende voorwaarden kunnen stellen.

Oversluiten

Het opnieuw afsluiten van een hypotheek bij een andere of dezelfde hypotheekinstelling, tegen een andere rente, rentevaste periode en/of andere voorwaarden. Bij het oversluiten van een hypotheek worden vaak kosten gemaakt zoals betaling van boeterente wegens vervroegde aflossing, notariskosten, afsluitkosten, taxatiekosten en zo voorts.

Overwaarde

Het verschil tussen de marktwaarde van een huis en de restschuld van de hypotheek die er op rust. Op basis van deze overwaarde kan een hypotheek worden verhoogd of kan een tweede hypotheek worden afgesloten.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie