Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen
Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen
Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen
Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen
Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen
7561 SG, Deurningen

Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen

prijs op aanvraag

Omschrijving

ONLINE VEILING VIA BVA AUCTIONS - GEBOUW VOOR RECREATIEF GEBRUIK Te koop via ‘online veiling’ klassieke maar nieuw opgetrokken vakwerkschuur (door eigenaar in gebruik als kantoor) met een aanzienlijk perceel, gelegen aan de Hengelosestraat 20 te Deurningen. De...

Lees meer

Kenmerken

Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfsmakelaars | Snelder Zijlstra
Bedrijfsmakelaars | Snelder Zijlstra

Download het Document

Download
Bekijk brochure online Dynamis brochure

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs prijs op aanvraag
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie leisure
Bouwjaar 2013
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Hengelosestraat 20
Plaats Deurningen
Provincie Overijssel
Land Nederland
Onderhoud
Onderhoud binnen Uitstekend
Onderhoud buiten Uitstekend

Uitgebreide omschrijving

ONLINE VEILING VIA BVA AUCTIONS - GEBOUW VOOR RECREATIEF GEBRUIK

Te koop via ‘online veiling’ klassieke maar nieuw opgetrokken vakwerkschuur (door eigenaar in gebruik als kantoor) met een aanzienlijk perceel, gelegen aan de Hengelosestraat 20 te Deurningen.

De online veiling vindt plaats op 20 juni 2023 om 11.00 uur, uitsluitend via de website van BVA-Auctions.
Bezichtigingen zijn mogelijk, enkel echter op afspraak. Voor het inplannen van een bezichtiging kunt u contact met ons opnemen onder nummer: 053-485 22 44.

Kadastraal:
Gemeente Weerselo, Sectie M, Nummer 3236, Groot 5.340 m².

Bestemmingsplan:
Op grond van het geldende bestemmingsplan (A1-zone, vastgesteld op 16 december 2014, NL.IMRO.1774.BUIBPA1ZONE-0401) is de enkelbestemming “Bos” in combinatie met dubbelbestemming “Waarde-Archeologie” en heeft het object een specifieke bouwaanduiding -2.

De voor ‘Bos’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- natuur, bosbouw en houtproductie;
- het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke waarden van de bos-
en natuurgebieden;
- beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of –partijen, al dan niet mede bestemd voor
waterberging;
- behoud, het herstel en de ontwikkeling van de gronden ten behoeve van de instandhouding en realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur ter plaatse van de aanduiding 'Waarde - Ecologie';
- recreatief/hobbymatig gebruik ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding -1' en de 'specifieke bouwaanduiding - 2';
- Recreatief/hobbymatig gebruik van gronden en gebouwen dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit
recreatieve / hobbymatige gebruik is toegestaan (wonen en recreatief nachtverblijf zijn uitgesloten).

De voor ‘Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

- de bescherming van archeologische waarden. Voor het bouwen van bouwwerken is een vergunning van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed noodzakelijk. Een aanvraag daartoe dient bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dinkelland te
worden ingediend. Voor het aanleggen van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, is een vergunning van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noodzakelijk. Een aanvraag daartoe dient bij de gemeente Dinkelland te worden ingediend.”

Indeling en oppervlakte(en):
De totale oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 110 m² volledig gesitueerd op de begane grond en is als volgt onderverdeeld:

ca. 110 m2 open (kantoor)ruimte, keuken en toilet (geen slaapgelegenheid) op de begane grond.

De oppervlakten zijn gemeten door verkopend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

Bouwjaar:
In 2013 is het object in zijn geheel opnieuw opgetrokken in oude stijl als vakwerkschuur.

Bereikbaarheid en parkeren:
Het object is uitstekend bereikbaar per auto door de ligging naast de Rijkssnelweg A1 (afrit 32 Oldenzaal) en de provinciale Rondweg van Oldenzaal. Verder is de enige ontsluitingsweg naar het object via de Zandsteenweg.

Door het enorme buitenterrein (onverhard) rondom dit object zijn er voldoende parkeermogelijkheden.

Omgevingsfactoren:
In de directe omgeving is met name bos gesitueerd. In de nabije omgeving is het bedrijventerrein “Hazewinkel” gelegen, waar onder andere Raab Karcher, Stichting Kringloopbedrijf de Beurs, Agro World Transport B.V., Oude Elferink Natuursteen B.V. en Europastry Central Europe zijn gevestigd.

Milieubodemgesteldheid:
Milieukundig onderzoek is niet verricht en koper dient het object met ondergrond te accepteren in de huidige toestand.

ONDERHANDSE BIEDING

Schriftelijke onderhandse biedingen (onherroepelijk en onvoorwaardelijk) en overige mails kunnen tot en met 05 juni 2023 voor de veiling worden uitgebracht bij de veilingnotaris (Van der Stap Notarissen) per email: veiling@vdstap.com.

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bva-auctions.com.

Er wordt verwezen naar de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden welke worden gepubliceerd op: www.bva-auctions.com

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

VEILINGGEGEVENS

Veiling (bij inzet en afslag):

De inzetveiling zal op dinsdag 20 juni vanaf 11.00 uur plaatsvinden via de website www.bva-auctions.com. De afslagveiling start 3 minuten na het einde van de inzetveiling.

Meer informatie over de veiling en het Registergoed: www.bva-auctions.com

OVERIGE INFORMATIE

Overdrachtsbelasting:
Ter zake van de verkrijging van het gekochte zal door koper overdrachtsbelasting (10,4%) verschuldigd zijn.

Inzetpremie:
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de koper. Bij niet-gunning wordt de inzetpremie (plok) niet uitgekeerd.

Veilingskosten
De veilingskosten inclusief btw, de plokpenning, overdrachtsbelasting, komen ten laste van de koper op de veiling en deze zullen zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht die zal worden geplaatst op www.bva-auctions.com.

Zakelijke lasten:
Niet bekend.

Garanties:
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed - behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte - geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper dan wel de notaris.

In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

Gunning/Risico:
Verkoper/executant behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 5 werkdagen na de veiling van het perceel. Vanaf de gunning is het risico voor de koper en dient de koper zijn belang zelf te verzekeren.

Betaling/Verrekening lasten:
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan 6 weken na de gunning. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper. Door de notaris worden geen huren, lasten of waarborgsommen verrekend.

Bedenktijd:
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van 3 dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris.

Panden die verkocht worden via de veiling worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht.

Alle media

Alle afbeeldingen

Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen
Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen
Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen
Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen
Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen
Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen
Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen
Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen
Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen
Hengelosestraat 20, 7561 SG, Deurningen

Bedrijfstakken in Dinkelland

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie