Land van Matena ong, 3354, Papendrecht
Land van Matena ong, 3354, Papendrecht
Land van Matena ong, 3354, Papendrecht
3354, Papendrecht

Land van Matena ong, 3354, Papendrecht

€ 210 k.k.

Omschrijving

Algemeen Namens de gemeente Papendrecht bieden wij ter verkoop aan bouwgrond op een zichtlocatie langs één van de hoofdontsluitingswegen van de nieuwbouwwijk Land van Matena in Papendrecht. De ontsluitingsweg waaraan de locatie is gesitueerd leidt het verkeer de...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 8787 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download het Document

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Papendrecht

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 210 k.k.
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bouwgrond
Bouwvorm Niet van toepassing
Locatie
Adres Land van Matena ong
Plaats Papendrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 8787 m²

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Namens de gemeente Papendrecht bieden wij ter verkoop aan bouwgrond op een zichtlocatie langs één van de hoofdontsluitingswegen van de nieuwbouwwijk Land van Matena in Papendrecht.

De ontsluitingsweg waaraan de locatie is gesitueerd leidt het verkeer de wijk in- en uit richting de op- en afritten van de rijksweg A-15.

Het nieuwe bedrijventerrein is genaamd “Bedrijventerrein Land van Matena” en is gelegen direct langs de A15, nabij afslag Sliedrecht-West. Het terrein is te omschrijven als een kleinschalig bedrijventerrein aan de rand van een, aan te leggen, woonwijk en in de nabijheid van een te realiseren voorzieningencentrum met winkels.

Aanvankelijk werden er vijf bouwpercelen ter verkoop aangeboden die varieerden van grootte tussen de 1.206 m² en de 2.454 m² groot. Daarvan zijn er inmiddels 4 verkocht / verkocht onder voorbehoud en is er nog één kavel beschikbaar voor verkoop ter grootte van ca. 1.997 m²

De kavels worden bouwrijp opgeleverd en bieden op basis van het vigerende bestemmingplan ruime gebruiksmogelijkheden. Naast dat bedrijvigheid t/m categorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten op locatie is toegestaan, zijn ook zelfstandige kantoren met een maximale omvang van 750 m² en productie gebonden detailhandel mogelijk. Het terrein wordt ontsloten via een tweetal ontsluitingen, waarvan er één op de rotonde wordt aangesloten en één op de doorgaande weg. De ontsluiting van het terrein betreft een éénrichtingsweg.

Mocht u op basis van bovenstaande nog vragen of nadere belangstelling hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij kunnen dan geheel vrijblijvend een gesprek met u inplannen om de nadere mogelijkheden in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, sectie E, nummers 3471, 3472 en 3473, gedeeltelijk.

Indeling
Kavel 1: Ca. 1.206 m² uitgeefbare grond - VERKOCHT
Kavel 2: Ca. 1.675 m² uitgeefbare grond - VERKOCHT
Kavel 3: Ca. 1.455 m² uitgeefbare grond - VERKOCHT
Kavel 4: Ca. 1.997 m² uitgeefbare grond - ONDER OPTIE
Kavel 5: Ca. 2.454 m² uitgeefbare grond - VERKOCHT

Voorzieningen
Het terrein zal worden opgeleverd vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd), bouwrijp, ontdaan van stobben, struiken en ondergrondse (fundering)resten en opstallen.

Daarnaast zal er een ontsluitingsweg worden aangelegd met een ontsluitingen naar de openbare (doorgaande) weg.

Koopsom
€ 210,- per m² uitgeefbare grond, kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Papendrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: "Land van Matena", vastgesteld bij Raadsbesluit van 14 mei 2009.

Op grond van artikel 3 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Bedrijf”.

De voor “Bedrijf” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven tot en met milieucategorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten op bedrijventerreinen;
b. zelfstandige kantoren tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 750 m²;
c. bedrijfsgebonden kantoren, ondergeschikt aan de bedrijfsfunctie, waarbij per bedrijfsperceel het aantal m² bedrijfsvloeroppervlakte voor kantoren niet meer mag bedragen 30% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte, tot een maximum van 3.000 m²;
d. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals erven, groen, water, nutsvoorzieningen en parkeren;
e. productie gebonden detailhandel;
f. zakelijke dienstverlening;
g. ontsluitingswegen;

met inachtneming van het volgende:
h. rechtstreekse auto-ontsluiting van bedrijven op de Noordkil is niet toegestaan;
i. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
j. vuurwerkbedrijven zijn niet toegestaan;
k. Artikel 41 Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
l. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het besluit m.e.r. 1994 niet zijn toegestaan.

Bouwregels:
Op de als zodanig aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen en andere bouwwerken noodzakelijk voor de bestemming “Bedrijf” worden gebouwd, met dien verstande, dat:
a. de bedrijven georiënteerd dienen te worden richting de bestemming "Woongebied";
b. de hoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 12 m;
c. de hoogte van erfafscheidingen niet meer mag bedragen dan 2 m;
d. de hoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen om:
- bedrijfsactiviteiten toe te staan met milieucategorie 4;
- bedrijfsactiviteiten toe te staan die niet genoemd zijn in milieucategorie 1 t/m 3; maar die naar aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de toegelaten milieucategorieën;
- zelfstandig kantoren toe te staan tot 1.500 m2 bedrijfsvloeroppervlakte per vestiging mits de vestiging past binnen de Kantorenstrategie voor de Drechtsteden.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verkregen via de Rom-D per toestandsdatum 12 oktober 2015.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Datum van oplevering
In overleg.

Bijzonderheden
Op de verkoop zijn van toepassing de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Papendrecht met betrekking tot het Land van Matena. Deze verkoopvoorwaarden treft u in de bijlagen.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Land van Matena ong, 3354, Papendrecht
Land van Matena ong, 3354, Papendrecht
Land van Matena ong, 3354, Papendrecht

Bedrijfstakken in Papendrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie