Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
3311 NX, Dordrecht

Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht

€ 595.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Het object betreft een drietal zeer representatieve winkelruimtes in het historische centrum van Dordrecht. De winkelruimtes zijn gebouwd als plint onder een appartementencomplex, nabij de drukke winkelstraten van Dordrecht. De winkels zijn goed bereikbaar...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 438 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 595.000 k.k.
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Vrieseweg 8 t/m 12
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • winkelgebied stadscentrum
  • in woonwijk
Winkelruimte
Oppervlakte 438 m²
Oppervlakte in units vanaf 60 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Het object betreft een drietal zeer representatieve winkelruimtes in het historische centrum van Dordrecht. De winkelruimtes zijn gebouwd als plint onder een appartementencomplex, nabij de drukke winkelstraten van Dordrecht. De winkels zijn goed bereikbaar vanuit een aantal parkeergarages in het centrum en via het openbaar vervoer (bus en trein).

Het object Vrieseweg 8 t/m 12 is kadastraal gesplitst in een drietal appartementsrechten, maar is evengoed te gebruiken als één grote ruimte. Het hoekpand heeft een representatieve entree en beschikt over een kelder. Vrieseweg 10 is tevens via de achterzijde bereikbaar. Momenteel is er een scheidingswand gesitueerd tussen Vrieseweg 8 en Vrieseweg 10. Het object is zeer geschikt om aangewend te worden als winkel of kantoor.

De Vrieseweg loopt over op de hoofdwegen Krommedijk en Oranjelaan. Vrieseweg loopt over op het Vrieseplein en de Vriesestraat en staat daarom in verbinding met het centrum van Dordrecht. Het object en is tevens bereikbaar via de Singel. Op circa 10 minuten loopafstand ligt het Centraal Station Dordrecht. Vanaf het intercity treinstation bent u in slechts 15 minuten op het Centraal Station Rotterdam.

Kadastrale aanduiding
Het complex is bij het kadaster bekend als gemeente Dordrecht, sectie C, nummer 6874-A, appartementsindex 3.

Indeling
Beschikbaar voor verkoop is derhalve:

ca. 202 m² Commerciële ruimte gelegen op de begane grond, op de hoek van de Vrieseweg en van het Kromhout (Vrieseweg 8), bestaande uit een min of meer rechthoekige verkoopruimte in de lengterichting van het Kromhout, met vier puien en een totaal front van circa 22 m¹. De ruimte is voorzien van een dames- en herentoiletruimte, pantry en CV ruimte.

ca. 72 m² Secundaire ruimte / opslagruimte gelegen op de kelderverdieping.

ca. 60 m² Commerciële ruimte op de begane grond van Vrieseweg 10.

ca. 104 m² Commerciële ruimte op de begane grond van Vrieseweg 12.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het pand aan de Vrieseweg 8 zal schoon en ontruimd worden opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:

-Grindvloer
-Toilet
-Luchtgordijn (*)
-Pantry

De overige adressen zullen casco worden opgeleverd.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Schil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012.

Op grond van artikel 8 van de planvoorschriften is de enkel bestemming van het object: "Gemengd 2"

Daarnaast heeft het perceel naast bovengenoemde bestemming tevens de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie” en “Waarde – Beschermd Stadsgezicht”.

De voor ‘’Gemengd 2’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.wonen;
b.detailhandel;
c.dienstverlening;
d.bedrijf;
e.maatschappelijk;
f.kantoor;
g.atelier;
h.cultuur en ontspanning;
i.sport;
j.horeca-1;
k.casino;
l.belhuizen/internetcafés, uitsluitend voor zover aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan.

Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. In de bestemmingsbeschrijving genoemd onder b t/m i genoemde functies zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond, met dien verstande dat:
1. er geen sprake mag zijn van ontoelaatbare hinder voor de (woon)omgeving.
2. een vestiging niet groter mag zijn dan 250 m2 bruto-vloeroppervlakte.
b. een 'casino' als bedoeld in de bestemmingsomschrijving 8.1 onder k is uitsluitend toegestaan op de begane grond ter plaatse van de aanduiding (ca);
c. horeca - 1 als bedoeld in bestemmingsomschrijving 8.1 onder j is niet toegestaan;
d. binnen 'maatschappelijk' als bedoeld in bestemmingsomschrijving 8, 1 onder e zijn functies ten behoeve van zorginstellingen en religie niet toegestaan;
e. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
f. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
g. in afwijking van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels onder e zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 3' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:
* aannemersbedrijf-timmerbedrijf Vrieseweg 46
h. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan reeds voor andere functies zijn ingericht;
i. het gebruik van gebouwen voor belhuizen/internetcafés mag worden gehandhaafd tot aan het moment dat het is beëindigd.

Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde, indien:

1. er geen sprake is van een in de karakteristiek van het gebied passende functie;
2. door grootte en/of het aantal van de betreffende functies het karakter van het gebied in onevenredige mate wordt aangetast;
3. de woon- en leefsituatie in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze negatief wordt beïnvloed.

Alvorens te beslissen omtrent een verzoek om een omgevingsvergunning wordt de Adviesraad voor Detailhandel gehoord.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannnen.nl per toestandsdatum 21 september 2017.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Koopsom
€ 595.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Energielabel
Energielabel wordt bij verkoop bij de koopovereenkomst als bijlagen opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 t/m 12, 3311 NX, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie