Ringdijk 366, 2983 GR, Ridderkerk
Verhuurd 2983 GR, Ridderkerk

Ringdijk 366, 2983 GR, Ridderkerk

Kenmerken

Oppervlakte 3756 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in Ridderkerk

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2001
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Ringdijk 366
Plaats Ridderkerk
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 3069 m²
Kantoor oppervlakte 687 m²
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 33
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Voor verhuur is beschikbaar een logistiek bedrijfscomplex in Ridderkerk gelegen op het noordelijke deel van bedrijventerrein Donkersloot.

Het complex bestaat uit een bedrijfsruimte met ingebouwde kantoorruimte verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping en een ruim parkeerterrein dat ruimte biedt aan ca. 33 personenauto’s .

De entree naar de kantoorruimte is gelegen op de begane grond. De entree is voorzien van een balie. Middels een trapopgang is de verdieping bereikbaar. De kantoorruimte op de verdieping is gerenoveerd en ziet er representatief uit. De kantoorruimte is volledig voorzien van airconditioning.

De bedrijfsruimte beschikt over diverse eigenschappen die het ideaal geschikt maken voor een logistieke gebruiker. De bedrijfsruimte beschikt over een gunstige vrije hoogte van ca. 9 meter, een vrije overspanning van 24 meter en een vloerbelasting van ca. 2.500 kg. per m². Verder beschikt de bedrijfsruimte over een vijftal loading docks, een grote overheaddeur op maaiveld niveau en het complex is volledig voorzien van een sprinklerinstallatie.

Het bedrijventerrein waarop het complex is gelegen is een gemengd bedrijventerrein waarbij de grootte van de bedrijven, de bedrijfsbebouwing en de bebouwingshoogte sterk uiteenlopen. Zoals eerder gemeld is het complex gelegen op het noordelijke deel van het bedrijventerrein, dat ook wel wordt aangeduid als deelgebied oever. Dit deelgebied wordt gekenmerkt door de relatief hoge ligging ten opzichte van de twee andere deelgebieden en door de aanwezigheid van de vooral grootschalige (logistiek gerichte) bedrijvigheid. Het gebied wordt door de brede groenzone van de Donkerslootsedijk ruimtelijk afgescheiden van het overige gebied van Donkersloot.

De bereikbaarheid van de locatie per personen auto en per vrachtvervoer is goed. De hoofdontsluiting van het bedrijventerrein komt uit op de Rotterdamseweg. Deze weg sluit ter hoogte van Oostendam aan op de A15 (Rotterdam-Gorinchem) en ter hoogte van Ridderkerk-West/Bolnes op de A16 (Rotterdam-Dordrecht). De ligging onder de rook van Rotterdam en met name in de buurt van het havengebied, is ideaal te noemen voor transportbedrijven en toeleveranciers van het havengebied.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Ridderkerk, Sectie B, Nummers 2097, 2565, 2775 en 2776, tezamen groot 6.015 m².

Indeling
Ca. 240 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond, ingebouwd in de bedrijfsruimte, bestaande uit een entree met balie en ontvangstruimte, een trapopgang naar de verdieping, een pantry, een dames- en herentoilet en een tweetal grote kantoorvertrekken;

Ca. 447 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping, ingebouwd in de bedrijfsruimte, bestaande uit een overloop, een directiekantoor, dubbel dames- en herentoilet beide met voorportaal voorzien van handwasbak, gekoelde server ruimte, werkkast voorzien van handwasbak en boiler, kantine, een grote open kantoortuin, een grote vergaderruimte, een tweetal separate kantoorvertrekken en een vluchttrap die uitkomt in de bedrijfsruimte;

Ca. 3.069 m² Logistieke bedrijfsruimte voorzien van 5 loading docks en een overheaddeur op maaiveld niveau. In de bedrijfsruimte is een werkplaats kantoor ingebouwd, die is voorzien van een douche en toilet, een kantoorvertrek en een pantry voorzien van 3- onder en 3 bovenkasten;

Ca. 33 Gemarkeerde parkeerplaatsen gelegen op het terrein direct voor de kantoorruimte;

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Meer informatie m.b.t. de voorzieningen treft u in de te downloaden brochure.

Huurprijs
€ 270.000,-- per jaar exclusief BTW en servicekosten.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Meer informatie m.b.t. de bijkomende kosten treft u in de te downloaden brochure.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
1 januari 2021.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Ridderkerk valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Donkersloot" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 01-02-2007 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland d.d. 14-05-2007.

Op grond van artikel 8 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: “Bedrijfsdoeleinden (B) met de nadere aanduiding categorie 4.2”

Deze bestemming houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de navolgende bepalingen:
- de voor Bedrijfsdoeleinden 4.2 bestemde percelen zijn bestemd voor bedrijven voor zover deze voorkomen in de categorie 1 t/m 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
- detailhandel, benzinestations en zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan met uitzondering van het uitoefenen van detailhandel voor zover dit een normaal en ondergeschikt bestandsdeel uitmaakt van de totale bedrijfsuitoefening;
- niet meer dan 50 % van de bedrijfsvloeroppervlak per bedrijf mag worden gebruikt voor kantoordoeleinden, met een maximum van 3.000 m² per bedrijf;
- geluidshinderlijke en risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan;
- de maximale bouwhoogte bedraagt 15 m;
- het volledige bouwvlak mag worden bebouwd;
- B&W zijn bevoegd vrijstelling te verlenen om bedrijven toe te laten die in één categorie hoger dan genoemd, voor zover het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de algemeen toelaatbare categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat geluidshinderlijke inrichtingen niet zijn toegestaan.
- B&W zijn onder bepaalde voorwaarden bevoegd vrijstelling te verlenen voor het toestaan van de vestiging van detailhandelsbedrijven in volumineuze goederen;

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 8 april 2020. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers en verhuurder en huurders (bij een jaarhuur van minimaal € 120.000,00) een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfstakken in Ridderkerk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie