G

G

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

In de gedragscode zijn regels vastgelegd die gelden voor instellingen die hypothecaire leningen verstrekken en zijn toegetreden tot de overeenkomst Zelfregulerende hypothecaire financieringen (vrijwel alle geldverstrekkers).

De gedragscode stelt minimumvoorwaarden aan folders, offertes, de voorwaarden van hypotheken en berekeningen van de hypotheeklasten.

Tegen overtredingen van de gedragscode kan men zich beklagen bij een Commissie van Toezicht.

Gemeenschappelijk eigendom

Twee of meer personen zijn eigenaar van één zaak, bijvoorbeeld een woning.

Gemeenschappelijke ruimte

Een tot een gebouw behorende ruimte die is bestemd voor gezamenlijk gebruik, zoals de hal of het trapportaal van een appartementencomplex.

Gemengde verzekering

Een verzekering bestaande uit verschillende onderdelen zoals

· een verzekering bij leven en

· een tijdelijke overlijdensverzekering.

Hierbij vindt er een uitkering van het verzekerde kapitaal plaats

· op een bepaalde in de polis genoemde datum (de eind- of expiratiedatum) of

· bij eerder overlijden van de verzekerde.

Gemeentelijke heffingen

Specifieke belastingen, geheven door de gemeente die tevens de hoogte ervan bepaalt. Voorbeelden zijn:

  • onroerende zaakbelasting
  • rioolrecht
  • afvalstoffenheffing

Gezondheidsverklaring

Een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen dat moet worden ingevuld bij het aanvragen van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking. Tegenwoordig kan dit vaak ook online worden ingevuld. Bij twijfel over de gezondheid en bij hoge verzekerde bedragen kunnen er aanvullende vragen of een medische keuring worden verlangd. De keuringsgrenzen worden jaarlijks vastgesteld.

GIDI Advieswijzer

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, (GIDI). Deze Code schrijft voor aan welke punten tussenpersonen aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Hiermee wordt het voor de consument duidelijker wat hij van zijn tussenpersoon mag verwachten.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie