H

H

Heffingskorting

Heffingskortingen zijn sinds het belastingstelsel 2001 ingevoerd. Het gaat hierbij om kortingen op de belasting die u moet betalen. Bijna alle heffingskortingen zijn vaste bedragen.

Er zijn verschillende heffingskortingen. J kunt op meerdere kortingen tegelijkertijd recht hebben, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Herbouwwaarde

Dit is het bedrag dat nodig is om de woning te herbouwen wanneer deze bijvoorbeeld door brand verloren is gegaan. Deze waarde is vooral van belang bij het afsluiten van een opstalverzekering voor de woning. In veel gevallen wordt gewerkt met een herbouwwaardemeter.

Herbouwwaardemeter

Met de herbouwwaardemeter wordt de herbouwwaarde van een woning berekend. De basis wordt gevormd door een prijs per kubieke meter inhoud van de woning, afhankelijk van het type woning. Daar bovenop komen diverse toeslagen die te maken hebben met de gebruikte materialen, de bereikbaarheid van het pand en dergelijke.

Hogere hypothecaire inschrijving

Bij het accepteren van een hypotheekofferte kun je een hoger bedrag dan de benodigde hypotheek opgeven waarvoor de hypotheek moet worden ingeschreven in het kadaster. Wanneer je bijvoorbeeld enkele jaren later een verbouwing wilt uitvoeren kun je zonder tussenkomst van de notaris uw hypotheek tot aan het ingeschreven bedrag verhogen. Je bespaart hiermee de notariskosten voor de verhoging. Wel zal de geldverstrekker nagaan of jouw inkomen en de waarde van de woning voldoende zijn om de verhoging te kunnen dragen.

Hoofdsom

Het bedrag waarvoor je jouw hypotheek in eerste instantie hebt afgesloten.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij het aangaan van een verplichting, bijvoorbeeld een hypotheek, stelt men één of meerdere personen persoonlijk (=hoofdelijk) aansprakelijk voor de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit die verplichting. In geval van een gezamenlijke (hypotheek)schuld kan ieder afzonderlijk worden aangesproken voor de gehele schuld.

Hoog/laagconstructie

Bij het aangaan van een kapitaalverzekering kun je ervoor kiezen om een hoog/laag constructie te nemen. Hierbij wordt, in tegenstelling tot een maandelijks gelijkblijvende premie, gedurende een bepaalde periode een hoge premie en daarna een lage premie in rekening gebracht. Je bouwt sneller een kapitaal op en het bespaart je per saldo op het totaalbedrag aan de te betalen premies.

Let op! De hoogste premie in één jaar mag maximaal tien keer de laagste premie bedragen.

Hybride hypotheek

Een hypotheekvorm, ook wel spaarbeleggingshypotheek genoemd, waarbij het kapitaal dat nodig is voor het aflossen van de hypotheek door middel van sparen, beleggen of een combinatie daarvan wordt opbouwt in een verzekering. Je hebt gedurende de looptijd de mogelijkheid om te wisselen tussen sparen en beleggen waardoor je zelf kunt bepalen op welke wijze je het kapitaal opbouwt. Aan het wijzigen van de verhouding tussen sparen en beleggen zijn meestal kosten verbonden. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor meer informatie hierover. Deze hypotheekvorm kun je niet meer afsluiten.

Hybrideverzekering

Dit is een zogenaamde universal life verzekering die gekoppeld is aan een hypotheek waarbij je naast beleggingsfondsen ook voor een spaarfonds kunt kiezen. De rentevergoeding van het spaarfonds is altijd gelijk aan de hypotheekrente. Hierdoor kun je een gegarandeerd kapitaal voor de aflossing van de hypotheek opbouwen in de verzekering. Deze vorm kun je niet meer afsluiten.

Hypothecaire inschrijving

Het door de notaris laten registreren van de hypotheek in het hypothekenregister van het Kadaster. Hierin wordt vastgelegd voor welk bedrag, door welke personen en voor welk perceel een hypotheek is aangegaan. Er bestaan verschillende soorten inschrijvingen:

· de bankhypotheek

· de krediethypotheek

· de vaste inschrijving

Wanneer de kredietlimiet bij een inschrijving van een bank- of krediethypotheek hoger is dan het uitbetaalde bedrag van de hypotheek, kan op een later tijdstip de lening verhoogd worden zonder de tussenkomst van een notaris.

Hypothecaire lening / hypotheek

De hypothecaire lening is een lening waarvoor een onroerende zaak via een notariële akte tot zekerheid is verbonden. Meestal wordt de schuld expliciet in de akte omschreven.

Hypotheek

Een zekerheidsrecht op een onroerende zaak, bedoeld om de schuldeiser (de geldverstrekker) het recht te geven zich bij voorrang op andere schuldeisers te kunnen verhalen op de onroerende zaak, die daarvoor uitdrukkelijk aan verbonden is.

Hypotheek met vaste inschrijving

Bij een hypotheek met vaste inschrijving leidt elke aflossing tot een daling van de hoogte van de hypothecaire inschrijving. Dit betekent dat als je de hypotheek wilt verhogen, een nieuwe hypothecaire akte en inschrijving noodzakelijk wordt en je opnieuw notariskosten moet betalen.

Hypotheekaktekosten

De kosten die door de notaris worden berekend voor het passeren van de hypotheekakte, vermeerderd met de kosten voor registratie in het hypotheekregister.

Hypotheekgever

Een persoon die van een of meerdere geld leent en als zekerheid daarvoor het zakelijk recht van hypotheek op zijn onroerende zaak (woning) geeft. Degene die de hypotheek afsluit is de geldnemer.

Hypotheeknemer

Degene die aan een of meerdere personen geld uitleent en als zekerheid daarvoor het zakelijk recht van hypotheek op een onroerende zaak krijgt. De geldverstrekker is dus de hypotheeknemer.

Hypotheekrecht

Een zakelijk recht dat wordt afgegeven door degene die een hypotheek afsluit en dat gegeven wordt aan de geldverstrekker. De geldverstrekker krijgt met dit recht zekerheden terug om met voorrang op andere schuldeisers zijn uitgeleende geld te verhalen.

Hypotheekregister

Hypotheken worden ingeschreven in een openbaar, voor iedereen toegankelijk register bij het Kadaster. Iedereen heeft hierdoor de mogelijkheid om te controleren of er op een bepaalde onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) een hypotheek rust en voor welk bedrag de hypotheek is ingeschreven.

Hypotheeksom

Het totale bedrag dat je leent bij een geldverstrekker en waarvoor jouw huis als onderpand dient.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie