P

P

Pandrecht

Via het pandrecht kan de uitkering uit een levensverzekering of opstalverzekering worden overgedragen aan de geldverstrekker. Hiervoor wordt dan een akte van cessie opgemaakt. Het pandrecht is een beperkt recht op niet-registergoederen (veelal roerende zaken) teneinde daarop bij voorrang een vordering te verhalen.

Passeren

De formele handeling bij de notaris waarbij een leveringsakte door koper en verkoper, de notaris en eventueel getuigen wordt ondertekend en waarmee de formele overgang van eigenaar wordt bekrachtigd. Daarna is het de taak van de notaris om de akte te laten inschrijven in de openbare registers, het Kadaster. Voor de hypotheek moet bij de notaris een hypotheekakte worden gepasseerd.

Passeerdatum

Datum waarop de akte bij de notaris passeert.

Perspectiefverklaring
In een perspectiefverklaring van een uitzendbureau, is opgenomen dat er van de desbetreffende medewerker met een flexibele arbeidsovereenkomst, redelijkerwijs te verwachten is dat deze gegeven de genoten opleiding, de werkervaring, competenties, de functie en de arbeidsmarktsituatie, in staat zal zijn om bestendige inkomsten uit arbeid te verwerven op tenminste het actuele inkomensniveau. Met deze verklaring kun je je wenden tot de hypotheekadviseur van Helder Hypotheek, die vervolgens op de gebruikelijke wijze onderzoekt welke hypotheek haalbaar en verantwoord is. Je wordt hierbij net zo behandeld als iemand met een werkgeversverklaring of een intentieverklaring. Met de perspectiefverklaring kun je een hypotheek aanvragen bij onder meer ABN AMRO, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Obvion en de Rabobank.

Positieve/negatieve hypotheekverklaring

· De positieve hypotheekverklaring houdt in, dat de cliënt zich verplicht op eerste verzoek van de geldverstrekker mee te werken aan de vestiging van een hypotheek op zijn onroerend goed ten gunste van de geldverstrekker.

· De negatieve hypotheekverklaring geeft aan dat de geldnemer zijn onroerend goed niet (verder) zal belasten met hypotheken en niet zal verkopen zonder toestemming van de geldverstrekker.

Veelal worden beiden in een onderhandse akte vastgelegd, maar zij bieden slechts morele zekerheid. Een onherroepelijke notariële volmacht, waarbij de geldverstrekker het recht krijgt het onroerend goed met hypotheek te belasten op het door hem gewenste moment, biedt veel méér zekerheid.

Premiedepot

Dit is feitelijk een spaarrekening met een rentevergoeding (soms een beleggingsrekening) waarop bij aanvang een bedrag wordt gestort om de premies voor spaar- of beleggingsverzekering mee te betalen. Vanuit dit premiedepot worden meestal bij aanvang extra premiebetalingen gedaan om de waardeopbouw in de verzekering te versnellen zodat je per saldo minder premie verschuldigd bent.

Premievrij maken

Hierbij wordt de premiebetaling op een levensverzekering gestaakt terwijl de verzekering in tact blijft. Het op dat moment opgebouwde kapitaal in de verzekering rendeert verder tot aan de einddatum waarop de uitkering plaats vindt.

Projecthypotheek / -rente

Bij grotere nieuwbouwprojecten bieden hypotheekinstellingen soms een hypotheek aan tegen extra gunstige condities zoals een lagere rente. Bij het vaststellen van de gunstigste geldverstrekker moet je er rekening mee houden dat door het wegvallen van de rentekorting de keuze voor de geldverstrekker met de laagste rente op dat moment niet automatisch betekent dat de geldverstrekker na het aflopen van de eerste rentevastperiode nog steeds zo gunstig is.

Pro resto hoofdsom

De nog openstaande (hypothecaire) schuld na aftrek van alle (administratieve) aflossingen en kosten.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie