V

V

Vaste (hypotheek)inschrijving

Er zijn drie inschrijvingsvormen van hypotheken in het Kadaster:

· de bankhypotheek

· de krediethypotheek en

· de hypotheek met vaste inschrijving.

Bij een vaste inschrijving is sprake van een dalend hypotheekrecht. Het is niet mogelijk om reeds afgeloste bedragen opnieuw op te nemen tot aan de oorspronkelijke hoofdsom. Dit is wel mogelijk bij een bank- en krediethypotheek. De bankhypotheek is tegenwoordig verreweg de meest gehanteerde inschrijvingsvorm.

Vereniging van eigenaren (VvE)

Een eigenaar van een appartement is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. De vereniging behartigt de belangen van de gezamenlijke eigenaren. De vereniging

· voert het beheer over de gemeenschappelijke zaken

· zorgt voor het onderhoud aan de buitengevel

· zorgt voor een adequate opstalverzekering

· et cetera.

Tegenwoordig is het bij wet verplicht om een onderhoudsplan op te stellen en de middelen daarvoor te reserveren.

Wanneer je een appartement wilt aankopen is het zeer belangrijk om vooraf onderzoek te doen naar de kwaliteit en de financiën van de VvE van het flatgebouw. Vooral in de grote steden zijn veel VvE’s in het verleden niet actief geweest met het maken van een onderhoudsbegroting. Dit kan in de toekomst leiden tot verplichte bijdragen in het onderhoud van het gebouw. Dit kan je op hoge kosten jagen.

Verhuisregeling

Met de verhuisregeling heb je de mogelijkheid om jouw gunstige hypotheekvoorwaarden en/of lage rente mee te nemen naar een andere woning. Meestal moet je de nieuwe hypotheek afsluiten binnen een beperkte periode (bijvoorbeeld 6 maanden) na aflossing van uw oude hypotheek.

Verpanden

Bij het verpanden van bijvoorbeeld een levensverzekering of beleggingsrekening worden de rechten van deze overeenkomst overgedragen aan de geldverstrekker. De geldverstrekker krijgt op deze wijze extra zekerheid. Je hebt daardoor niet meer de mogelijkheid om de levensverzekering of beleggingsrekening bijvoorbeeld te beëindigen, te verkopen of te belenen. Je moet wel de verplichtingen voortvloeiend uit de levensverzekering of beleggingsrekening nakomen. Wanneer je dit meermalen verzuimt, kan de pandhouder (= hypotheekverstrekker) de lening opeisen. De verpanding wordt vastgelegd in een akte van verpanding welke meestal onderdeel uitmaakt van de hypotheekakte.

Vertragingsrente

Een vergoeding, te betalen aan de tegenpartij, vanwege het niet tijdig nakomen van een verplichting uit een overeenkomst. Dit komt onder meer voor bij

· het te laat overdragen van een huis of

· het te laat betalen van een bouwtermijn.

Voorlopig koopcontract

Op het moment dat je als koper met de verkoper overeenstemming hebt bereikt over de aankoop van de woning, wordt zo spoedig mogelijk een koopovereenkomst opgesteld. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. Na ontvangst van het door beide partijen ondertekende koopovereenkomst door de koper, heeft deze nog een wettelijk vastgestelde bedenktijd van drie werkdagen. Deze termijn start op de dag, volgend op de dag van ontvangst door de koper. De wettelijke bedenktijd geldt niet voor de verkoper!

Men krijgt drie dagen bedenktijd vanaf de dag (00.00 uur) dat de koper de (ondertekende) koopakte heeft ontvangen (dient dus aangetekend te gebeuren). Bij het tellen van het juiste aantal dagen moet je rekening houden met de Algemene Termijnenwet. Dat wil zeggen dat minstens twee van deze drie dagen geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag mogen zijn. Dus als een koper op vrijdag het (door verkoper ondertekende) koopcontract ontvangt, telt het weekend voor één dag, maandag is de tweede dag en dan is dinsdag de derde en tevens de laatste dag om de koop te ontbinden.

Uiteraard kun je wel, indien van toepassing, na deze drie dagen bedenktijd, gebruik maken van de ontbindende voorwaarden in verband met financiering (soms ook in verband met een bouwkundige keuring en dergelijke), mits deze voorwaarde is opgenomen in de koopakte en tevens de afzegging binnen de gestelde termijn valt. Het “voorlopige” karakter vervalt automatisch nadat de wettelijke bedenktijd en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen.

Voorlopige teruggave

Rente en kosten die betrekking hebben op de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het is mogelijk om een voorschot te ontvangen op deze aftrekbare kosten, zodat je maandelijks een teruggave ontvangt. Deze teruggave wordt verrekend bij uw aangifte IB welke u elk jaar vóór 1 mei dient in te leveren bij de belastingdienst.

Vrij op naam

Vrij op naam wil zeggen dat de overdrachtskosten, BTW en de kosten voor de transportakte bij de koopsom zijn inbegrepen. Dit is bij nieuwbouwwoningen meestal het geval. De kosten die je moet maken voor het verkrijgen van een passende financiering vallen hier niet onder.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie