W

W

Waarborgsom

Bij de koop van een bestaand huis kan men overeenkomen dat de koper in afwachting van het transport een bepaald deel van de koopsom (tot 10%) als waarborg stort bij de notaris. Hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van een bankgarantie. Op deze manier wordt extra zekerheid voor de verkopers verkregen. Zij kunnen de waarborgsom claimen wanneer de kopers hun verplichting tot afname van de woning niet nakomen. De waarborgsom dient meestal binnen 4 weken na ondertekening van de koopovereenkomst gestort te zijn op de derdenrekening van de notaris.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

In deze wet ligt de waardebepaling en waardevaststelling van alle onroerende zaken in Nederland vast. Op basis van deze waarde wordt het eigenwoningforfait en de onroerende zaakbelasting berekend.

Wettelijke rente

Rente die een schuldeiser in rekening mag brengen wanneer de schuldenaar nalatig is te betalen. De hoogte van de wettelijke rente wordt periodiek door de overheid vastgesteld.

Winstdeling

Traditionele vormen van levensverzekeringen kennen een (meestal) jaarlijkse winstdeling die wordt uitgekeerd boven het (gegarandeerde) verzekerde kapitaal.

Woonvergunning

In een aantal gemeenten is bij woningen tot een bepaalde koopprijs een woonvergunning nodig. Deze vergunning geeft je het recht om in de door u gekochte woning te gaan wonen.

WOZ-waarde

De waarde waarop de gemeente een huis heeft getaxeerd voor de onroerend zaakbelasting (volgens de wet Waardering Onroerende Zaken). Deze waarde wordt gebruikt voor de berekening van de onroerende zaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten. De taxatie wordt gebaseerd op de economische waarde van de woning met alles wat erbij hoort (zoals garage en tuin), op een door de wet vastgestelde peildatum.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie